Kommunens verksamheter

Robertsfors kommun är en av Sveriges 290 kommuner och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunledningen

Robertsfors kommunförvaltnings yttersta ansvarige är kommunchefen. Robertsfors kommun är indelad i fyra sektorer. Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala och Tillväxt.

Kommunledningen utgörs av kommunchefen, chefen för respektive sektor, samt cheferna för kommunens stabsfunktioner (ekonomikontoret, personalkontoret samt IT-kontoret). Kommunledningen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Mer om kommunledningen

Kommunledningen sammanträder ungefär en gång i månaden. Gruppen beslutar i frågor som rör flera av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Mejladress till tjänstepersoner inom Robertsfors kommuns förvaltning är fornamn.efternamn@robertsfors.se

Kommunchef
Anders Persson

Samhällsbyggnadschef
Torsten Lindqvist

Barn- och utbildningschef
Jennifer Hedström

Socialchef
Jhonas Nilsson

Tillväxtchef
Hilda Vidmark

Ekonomichef
Anna Falk

IT-chef
Kristoffer Hansson

Personalchef
Sara Häggström

Politisk ledning och uppdrag

Den politiska ledningen i Robertsfors kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter, samt vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunal- och oppositionsråden sitter med i kommunstyrelsen. Kommunalrådet är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Oppositionsråd (vice kommunalråd), är ett halvtidsuppdrag i Robertsfors kommun.

Mer om den politiska ledningen

Kommunalråd

Petra Andersin (S)

Oppositionsråd

Lars Tängdén (C)

Gruppledare

Lars Tängdén (C)
Per-Martin Jonasson (KD)
Tage Andersson (M)
Robert Lindgren (S)
Lars Åström (SD)
Paavo Ruokojärvi (V)

Förvaltning, sektorer och bolag

I Robertsfors kommun finns en förvaltning, uppdelad i fyra sektorer: Barn- och utbildning-, Samhällsbyggnads, Sociala samt Tillväxtsektorn. Varje sektor har ett utskott där ärenden politiskt bereds vidare till kommunstyrelsen. De kommunala verksamheterna ligger alla inom ramen för någon av de fyra sektorerna.

Utöver sektorerna består Robertsfors kommuns förvaltning av tre stabsfunktioner, samt kommunledningskansliet. Stabsfunktionerna är ekonomikontoret, it-kontoret samt personalkontoret.

Kommunledningskansliet

På kommunledningskansliet sköts central administration, kommunens registratorfunktion, kommunikationsarbete samt receptionsarbete. Även beredskaps och säkerhetsfrågor organiseras inom kommunledningskansliet.

Förvaltningens fyra sektorer

Förvaltningen är indelad i fyra sektorer beroende på vilken typ av kommunal service som avdelningarna erbjuder.

Barn- och utbildning

Samhällsbyggnad

Sociala

Tillväxt

Förvaltningsledning

Anders Persson, kommunchef

Hitta till oss

Kommunkontoret

Besöksadress:
Storgatan 13, 915 31 Robertsfors

Postadress:
Storgatan 13, 915 81 Robertsfors

Telefon, kommunväxeln: 0934-140 00
E-post: kommun@robertsfors.se

Medborgarlöften

Polismyndigheten har tecknat nya medborgarlöften med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Umeå kommun. Medborgarlöftena i respektive kommun baseras på områden som polisen tillsammans med kommunen ser som prioriterade utifrån lokal lägesbild. Prioriteringen har gjorts genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare samt resultat från olika undersökningar, till exempel trygghetsenkäter. Förutom medborgarlöften, har kommunerna och polisen samverkansöverenskommelser. Dessa reglerar förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Medborgarlöften Pdf, 490.3 kB. - pdflänk, 490kb.

Robertsfors Bostadsstiftelse

Robertsfors Bostadsstiftelse (RoBo) är en allmännyttig bostadsstiftelse. Stiftelsen har fastigheter i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. RoBo äger och förvaltar 220 lägenheter med hyresrätt och 15 lokaler.

VD Carin Elofsson

Postadress:
Storgatan 13
915 31 Robertsfors

Besöksadress:
Storgatan 33
915 32 Robertsfors

Telefon: 0934-14 113
https://www.robertsforsbostader.se/ Länk till annan webbplats.

Robo@robertsfors.se

Styrning och lagar

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan- och bygglagen.