Hantering av personuppgifter – Integritetspolicy

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Robertsfors kommun registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra myndighetsutövning samt andra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten eller av annan skyldighet ska sparas. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till aktuell verksamhet, alternativt vår växel för att därifrån bli guidad till vem som ska kunna besvara din fråga. Om du är missnöjd med hur Robertsfors kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
  • Du har rätt att en gång per kalenderår begära ett registerutdrag kostnadsfritt.
  • Du har även rätt att begära rättelse av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
  • Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.
  • Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom Robertsfors kommun. I vissa fall tar vi hjälp av externa tjänsteleverantörer för våra IT-system . Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Robertsfors kommun kan komma vilja använda dina personuppgifter (information som kan knytas till
dig såsom namn, bostadsort, yrke, foto och/eller film där du förekommer) vid exempelvis intervjuer och musikspelningar. Vi kommer då vilja använda dessa personuppgifter kopplade till dig i publiceringar på exempelvis Robertsfors kommuns hemsida, Facebook, Instagram eller LinkedIn. Detta kommer att ske med samtycke, avtal eller uppgift av allmänt intresse. I eventuella avtal/samtycken kommer information om publicering med mera kommer specificeras. Denna typ av publicering genomförs med stöd av artikel 49 i Dataskyddsförordningen.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Robertsfors kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Personuppgiftsansvarig
Robertsfors kommun
Storgatan 13
915 81 Robertsfors.
E-post: kommun@robertsfors.se
Telefon: 0934-140 00
Organisationsnummer: 212000-2551