Politik och sammanträden

 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter.

 • Utskotten

  De politiska utskotten bereder ärenden för kommunstyrelsen.

 • Nämnderna

  Robertsfors kommun har utöver kommunstyrelsen enbart de lagstiftade nämnderna valnämnd och Jävsnämnd.

 • Stiftelser och aktiebolag

  Robertsfors kommuns stiftelser och aktiebolag hittar du information om här.

 • Den politiska styrningen

  Kommunen styrs av förtroendevalda politiker tillhörande olika partier som väljs i allmänna val vart fjärde år.

 • Demokratiberedningen

  Demokratiberedningen är kommunfullmäktiges stående beredning för frågor som rör politisk organisation

 • Revision och granskning

  Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska kommunens verksamhet

 • Rådgivande organ

  I Robertsfors kommun finns fyra råd som fungerar som forum där olika delar av samhället och politiken kan mötas.