Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunens enda heltidsarvoderade politiker och kallas kommunalråd. Vice ordföranden arvoderas på halvtid och kallas oppositionsråd.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser utskotten som bereder ärenden och fattar beslut på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Protokoll

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.
Till Anslagstavlan

Äldre protokoll finner du här.