Den politiska styrningen

Robertsfors kommun är en av 290 kommuner i Sverige. Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år. Det betyder att du som myndig svensk medborgare har möjlighet till inflytande och påverkan.

Politisk ledning

Den politiska ledningen i Robertsfors kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter, samt vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt som kommunmedborgarna ska betala.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är den övergripande kommunala nämnden. Kommunstyrelsen är ansvarig för all verksamhet i den kommunala förvaltningen.

Övriga nämnder

Utöver kommunstyrelsen har Robertsfors kommun enbart två egna nämnder, nämligen de lagstadgade: Jävsnämnden, samt Valnämnden.

Dessutom har Robertsfors kommun tre gemensamma nämnder inom ramen för samarbetet Umeåregionen: Brand- och räddningsnämnden, Personaladministrativa nämnden, samt Överförmyndarnämnden.

Utskott

Robertsfors kommun har fyra utskott vars främsta uppgift är att bereda ärenden för kommunstyrelsen. I förekommande fall kan beslut vara delegerade från kommunstyrelsen till utskott.

Ärenden till politiken

De frågor som politiken hanterar har samlingsnamnet ärenden. Läs mer om hur den politiska ärendehanteringen fungerar här nedan.

Hur hanterar kommunen ett ärende?

Här kan du läsa om vad som händer innan politikerna kan fatta beslut i en fråga.

Här är ett exempel hur en ärendegång kan vara:

 1. En fritidspolitiker skriver en motion och föreslår att det ska byggas en ny lekplats i kommunen. Motionen anmäls i kommunfullmäktige.
 2. Ärendet registreras (diarieförs), vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer för att underlätta sökning av ärendet.
 3. Ärendet bereds. Det till säga, ett underlag för beslut tas fram. Underlaget tas fram av tjänstemän vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar och fackliga regler. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut och ärendet behandlas sedan i något av utskotten. Politikerna bestämmer själv om de vill följa tjänstemannens förslag eller inte; de kan välja att godkänna förslaget, ändra det, avslå det, återremittera ärendet för vidare beredningen eller bordlägga det. Utskottets beslut blir en rekommendation till kommunstyrelsen hur ärendet ska beslutas vidare.
 4. Kommunstyrelsen tar upp ärendet och precis som i utskottet tas ett beslut om hur de tycker förslaget ska hanteras.
 5. Motionen behandlas i kommunfullmäktige, där det kan bli debatt om innehåll i och syfte med motionen/förslget. Det kan också bli aktuellt med omröstning (votering). Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen får exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se till att den nya lekplatsen byggs.

Alla ärenden beslutas inte i kommunfullmäktige

Vissa typer av ärenden måste tas upp i kommunfullmäktige medan vissa ärenden stannar antingen hos kommunstyrelsen eller hos den berörda nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar i följande ärenden:

 • Val till kommunstyrelse, nämnder, stiftelser och revsisionen
 • Mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna
 • Budget
 • Skattesats
 • Årsredovninsg
 • Taxor och avgifter
 • Större investeringar
 • Folkomröstning
 • Motioner
 • Andra frågor av övergripande art.
 • Frågor som inte är av övergripande slag tas oftast i antingen nämnden eller hos kommunstyrelsen.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och regioner. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.