Skolskjuts och resor

Grundskoleelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Det är olika minimiavstånd för olika årskurser.

Avståndsgränser mellan skolan och bostaden

Elev är berättigad till skolskjuts enligt följande:

 • Elev i anpassad grundskola 1-6 minst 2 km väg till skolan
 • Elev i förskoleklass minst 2 km väg till skolan
 • Elev åk 1-3 minst 2 km väg till skolan
 • Elev åk 4-6 minst 2 km väg till skolan
 • Elev i anpassad grundskola 7-9 minst 3 km
 • Elev åk 7-9 minst 3 km väg till skolan


Elev är berättigad till skolskjuts mellan bostaden och påstigningsplatsen, om avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplats för skolbuss eller skolbil är:

 • Elev i förskoleklass minst 2 km
 • Elev i anpassad grundskola 1-6 minst 2 km
 • Elev åk 1-3 minst 2 km
 • Elev åk 4-6 minst 2 km
 • Elev åk 7-9 minst 3 km
 • Elev i anpassad grundskola 7-9 minst 3 km
 • Elev i anpassad gymnasieskola minst 3 km


Skolskjuts vid delad vårdnad och boende

Vid delad vårdnad där tiden mellan boendena fördelas relativt jämt så anordnas skolskjuts till och från grundskola i Robertsfors kommun enligt skolskjutsnormerna från de/den förälder som är bosatt i kommunen.

Skolskjuts vid placering i fritidshem

Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.

Skolskjutsar, val av annan skola inom kommunen

När elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisar så innebär det inte automatiskt rätt till skolskjuts.

I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter kan kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Reseersättning, val av annan skola inom kommunen

Månadsersättningen avser resa tur och retur varje dag. Beloppet omräknas ifall eleven inte dagligen åker till och från skolan.

Vid ansökan av ersättning så tar vårdnadshavare på sig det fulla ansvaret att själva ordna skolskjuts för sina barn.

Ansökan sker inför varje termin och reseersättningen följer Länstrafikens prislista för biljettpriser.

Ansökan om reseersättning ska ha inkommit senast sista september för vårterminen alternativt sista Maj för ansökan för höstterminen.

www.tabussen.nu/lanstrafiken/biljetter-och-priser/priser/ Länk till annan webbplats.

Fordon

Allmänna färdmedel ska i första hand användas för skolskjuts. Om allmänna färdmedel inte kan användas på grund av att eleven har en funktionsnedsättning eller att allmänna färdmedel inte finns eller finns i begränsad omfattning kan skoltaxi eller skolbuss användas.

Skolbuss

Skolskjuts med buss genomförs främst genom den linjelagda trafiken inom Robertsfors kommun men det kan förkomma speciella skolturer.

Skolbil
Skolbil hämtar och lämnar vid anvisad plats i anslutning till hemmet och skolan. Eleven ska finnas på plats vid tid som angivits för hämtning. Skolbil är endast till för de som beviljats skolskjuts. Kompisar, anhöriga eller andra får inte åka med.

Väntetider

Väntetider för resande elever kan inte helt undvikas. Väntetiden ska dock hållas på en rimlig nivå. Väntetid före eller efter skoldagen bör inte överstiga 45 minuter per tillfälle.

Vid eventuella väntetider är det skolan som ansvarar för ordning och säkerhet. Elever som väntar på skolskjuts i slutet av skoldagen och de som kommer till skolan innan skoldagen börjat ska ges möjlighet att vistas inomhus.
Med väntetid avses tid utanför ramschemat. Rast eller håltimmar räknas inte in i tiden.

Skolkort från Länstrafiken

För skolkort gäller särskilda regler som eleverna får tillsammans med skolkortet. Kortet är personligt och ska behandlas som en värdehandling. För stulet/borttappat eller förstört skolkort tas en avgift ut på 50 kr.
Om elev som har fått ett skolkort flyttar, så att rätten till skolskjuts upphör, ska kortet återlämnas till skolan.

Taxiskjuts

Vid avbokning av skolbil med anledning av sjukdom eller annan orsak kontaktar vårdnadshavaren taxientreprenören.
Vid avbokning där det är osäkert hur många dagar den avser görs avbokning varje dag av vårdnadshavaren hos taxientreprenören.
Kontaktuppgifter till taxibolaget 0934- 105 80
Avbokning som avser en vecka eller mer görs via skolskjutshandläggaren, så även när det är dags att börja åka taxi igen.

Anslutningsskjuts, självskjuts

I undantagsfall kan avtal om självskjuts slutas. Det innebär att vårdnadshavare tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till skolan/skolskjutshållplats mot en viss ersättning från kommunen.

Ett fordons obligatoriska trafikförsäkring omfattar även fordonets passagerare och täcker alla kostnader i samband med en eventuell trafikolycka. Om andra elever än anhöriga till föraren åker med i fordonet ska berörda föräldrar informeras och ge sitt medgivande till att skjutsen ordnas på detta sätt. Vid en eventuell olycka utbetalas ingen ersättning av Robertsfors kommun för självrisken i det egna fordonets försäkring.
Egenskjuts godkänns endast i särskilda fall där skolskjuts eller allmän kollektivtrafik saknas i området där eleven bor eller om eleven har särskilda behov som inte möjliggör att eleven åker med den ordinarie skolskjutsen.

Trafikfarlig väg

Trafiksäkerhetsbedömningen utgår från elevens boendemiljö, som räknas vara känd för eleven. En enslig grusväg på landsbygden utan gatlyktor, vägren och låg trafik kan därför bedömas som lika säker som en upplyst gång- och cykelbana mellan villaområden. Båda kan däremot bedömas av föräldrar som en riskfaktor för sitt barn i lägre åldrar. Det är dock kommunens riskbedömning som avgör elevens rätt till skolskjuts - inte enskilda föräldrars bedömning.

Hänsyn till trafikförhållandena tas utifrån bland annat vägens utformning, siktförhållanden och den övriga trafiken. Barns ålder vägs också in vid bedömning av skolvägens säkerhet.

Bedömningen av trafikfarlig väg görs utifrån SKL:s (Sveriges Kommuners och Landstings) skrift Skolskjutshandboken”. Rätten till skolskjuts/anslutningsskjuts utifrån "trafikfarlig väg" omprövas årligen då vad som bedöms trafikfarligt påverkas bland annat av elevens ålder.

Vid ansökan som åberopar trafikfarlig väg kan även särskilt samråd ske med polisen eller andra berörda.

Ansvar för barns säkerhet på väg mellan bostad och skola

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, föräldrar och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för var och ens ansvar.

Vägen mellan bostaden och hållplatsen

Vårdnadshavare ansvarar för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Om elevens upplevelser av skolvägen till exempel att det är mörkt och den går genom tät skog, som kan uppfattas skrämmande eller som kan oroa elever och föräldrar, är det ett föräldraansvar att stödja eleven så den kan klara sin skolväg eller väg till hållplats. Likaså är det ett vårdnadshavaransvar att tillgodose eleven med reflex, ficklampa och liknande för att säkert ta sig till sin hållplats/påstigningsplatsen.

Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på hållplatsen/påstigningsplatsen.

 • Vårdnadshavare ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen/påstigningsplatsen.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och tar anvisad väg till hållplatsen/påstigningsplatsen.

Under transporten och vid skolan

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Eventuella problem ska föraren och entreprenören lösa tillsammans med skolskjutsansvarig.

När eleverna anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att tillsyn och ordningsregler efterföljs. Detsamma gäller efter skolans slut.

Rutiner vid inställd skolskjuts på grund av trafikstörningar

Om föraren av ett skolskjutsfordon bedömer att transporten på grund av väderlek eller annan trafikstörning utgör en säkerhetsrisk och inte kan genomföras, ställs denna in och ansvaret för skoltransporten övergår till vårdnadshavarna. Entreprenör ansvarar för att informera vårdnadshavare och skola alternativt skolskjutshandläggare.

Om eleven blir hemma på grund av inställd skolskjuts, behöver vårdnadshavaren meddela skolan om vårdnadshavaren inte kan lösa transporten på annat sätt. Någon ersättning betalas inte ut till vårdnadshavare.

Rutiner och ansvar vid inställd skolskjuts efter skoldagens slut

Ifall skolskjuts måste ställas in efter skoldagens slut ansvarar rektor för att personal finns kvar på skolan till dess alla elever har hämtats. Vid inställd skolskjuts efter skoldagens slut är det är vårdnadshavares ansvar att ordna skjuts för eleven.

Rektor, eller annan utsedd person, informerar skolans personal och föräldrar om beslut att hålla skolan öppet längre.

Om tur inte går vanlig sträckning med anledning av trafikstörning och elever därför inte kan lämnas vid ordinarie hållplats stannar eleven på skolan tills vårdnadshavare kan ordna skjuts hem. Någon ersättning betalas inte ut till vårdnadshavare.

Inställda turer eller störningar i kollektivtrafik och skolskjutstrafiken

När bussar ställs in eller när det blir andra förändringar i busstrafiken så ansvarar Länstrafiken i Västerbotten för att aktuell trafikinformation för alla resenärer finns tillgänglig på deras hemsida Tabussen.nu.

Synpunkter och klagomål på skolskjuts

Alla synpunkter och klagomål är viktiga för oss. Vi använder dem som underlag när vi och våra entreprenörer ska utveckla och planera verksamheten.

Om du har synpunkter eller klagomål på skolskjutsen kan du lämna in dessa via vår e-tjänst som du hittar längre ned på sidan.

Är taxin försenad till skolan eller vid upphämtning efter skoldagens slut ska du skicka in en anmälan om avvikelse till skolskjutshandläggaren. Skicka i första hand ett mejl innehållande:

 • Berörd elev
 • Elevens skola och klass
 • Datum då händelsen inträffade
 • Klockslag
 • Kortfattad beskrivning av händelsen

Gäller dina synpunkter skolskjuts med Länstrafiken?

Gäller frågan ett busskort som inte fungerar eller om du har synpunkter gällande Länstrafiken, vänligen kontakta Länstrafikens kundservice.