Synpunkter/klagomål inom förskola och skola

Vi vill veta vad du tycker! Dina åsikter är en viktig del i vårt kvalitetsarbete, de ger oss möjlighet att förbättra skolan.

Har du som elev eller vårdnadshavare klagomål eller synpunkter på förskolan, fritidshemmet eller skolan? Här hittar du information om hur du kan framföra dem.

Hur framför medborgare ett klagomål/synpunkt?

Kontakta förskolan, skola och/eller fritidshem
Har du ett klagomål eller en synpunkt på förskolan, fritids eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta ansvarig förskollärare, fritidspedagog eller lärare. Anser du att du inte får rätt hjälp eller gehör hos personalen vänder du dig till ansvarig rektor.

Kontakta rektor
Prata med rektor om ditt problem eller missnöje. Anser du att du inte får rätt hjälp eller gehör av rektor vänder du dig till barn- och utbildningskontoret.

Kontakta barn- och utbildningssektorn
Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats av rektor.

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt men vill du ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Alla synpunkter diarieförs även om du väljer att skriva anonymt.
Använd dig av e-tjänsten för synpunkter och klagomål, du hittar den längre ned på sidan.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

När vi tagit emot och diariefört ditt ärende får du en bekräftelse tillbaka att vi tagit emot ditt ärende och att handläggningen påbörjas. Barn- och utbildningsutskottet informeras om att ett klagomål inkommit. Klagomålet utreds och eventuella åtgärder undersöks. Vår ambition är att du ska få ett svar så snabbt som möjligt men ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid.

Anmälan till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

I skollagen (2010:800) 28 kapitlet finns beskrivet vilka beslut som kan överklagas och till vilken instans överklagan sker.

Vem kan läsa mina klagomål?

I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt.
Handlingen sekretessprövas vid utlämning.