Synpunkter/klagomål inom förskola och skola

Vi vill veta vad du tycker! Dina åsikter är en viktig del i vårt kvalitetsarbete, de ger oss möjlighet att förbättra skolan.

Har du som elev eller vårdnadshavare klagomål eller synpunkter på förskolan, fritidshemmet eller skolan? Här hittar du information om hur du kan framföra dem.

Hur framför jag mitt klagomål/synpunkt?

  1. Kontakta skolan eller förskolan i första hand
    Har du ett klagomål eller en synpunkt på förskolan, fritids eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta ansvarig förskollärare, fritidspedagog eller lärare. Anser du att du inte får rätt hjälp eller gehör hos personalen bör du vända dig till förskolechefen eller rektorn.
  2. Kontakta förskolechef eller rektor i andra hand
    Prata med förskolechef eller rektor om ditt problem eller missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd bör du kontakta barn- och utbildningssektorn.
  3. Kontakta barn- och utbildningssektorn i tredje hand
    Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats av förskolechef eller rektor.

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt men vill du ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Alla synpunkter diarieförs av kommunen, även om du väljer att skriva anonymt.Använd dig av e-tjänsten för synpunkter och klagomål-.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

När vi tagit emot och diariefört ditt ärende får du en bekräftelse tillbaka att vi tagit emot ditt ärende och att handläggningen påbörjas. Barn- och utbildningsutskottet informeras om att ett klagomål inkommit. Klagomålet skickas till ansvarig rektor/förskolechef som utreder ärendet och sammanställer ett svar. Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar men ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Anmälan till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

I skollagen (2010:800) 28 kapitlet finns beskrivet vilka beslut som kan överklagas och till vilken instans överklagan sker.

Vem kan läsa mina klagomål?

I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.