Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet.

I sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet ingår: att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Arbetsterapeuten bedömer om en bostadsanpassning behöver göras och skriver ett intyg. Du kan sedan ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Ansökan och intyg lämnas till kommunens handläggare som sedan fattar beslut om bidrag för bostadsanpassningen.

Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan du få bidrag för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas.

Att tänka på när du byter bostad

Om du flyttar till en ny bostad ska du välja en bostad som passar dig utifrån din funktionsnedsättning. Bidrag till att anpassa den nya bostaden är begränsade.

Om du bygger ett småhus så ska det hus som köps väljas och utformas med hänsyn till din funktionsnedsättning. Åtgärder för att uppfylla detta krav på lämplighet är inte bidragsberättigat.

Att tänka på i hyres- eller bostadsrätt

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten.

Utdrag från Boverket om bostadsanpassningsbidrag för Hyresrätt

Det är viktigt att du som bor i en hyresrätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd om du behöver ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndskyldig för ändringar du gjort utan hyresvärdens medgivande. Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig. Se till att medgivandet från hyresvärden dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

Bostadsrätt

Som boende i en bostadsrätt behöver du som regel ett medgivande från styrelsen i föreningen för att kunna genomföra anpassningsåtgärder.

Du får inte genomföra åtgärder i allmänna utrymmen i föreningens hus, till exempel låta installera en hiss, en ramp eller en dörröppnare, utan styrelsens medgivande. Även åtgärder inne i lägenheten kan kräva styrelsens medgivande. Detta följer av bestämmelser i bostadsrättslagen.

Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig. Du som bostadsrättshavare kan åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick om du överskridit vad du har rätt att ändra i lägenheten. Se till att medgivandet från styrelsen dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

Hyreslagen och bostadsrättslagen

En hyresgäst får normalt inte ändra lägenhetens inredning eller göra andra ingrepp utan fastighetsägarens medgivande. Det framgår av bestämmelser i hyreslagen (12 kapitlet 24 § och 24 a § jordabalken). Även bostadsrättshavare behöver tillstånd av styrelsen i bostadsrättsföreningen, närmare bestämt i fråga om väsentliga förändringar av lägenheterna, om inte stadgarna säger att något sådant tillstånd inte behövs, 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen (1991:614).

I allmänna utrymmen behövs alltid ett samtycke från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Hyresgäster och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som de beviljats bidrag för om fastighetsägaren inte har medgett att någon sådan återställning inte behöver ske.

Det saknar betydelse att bostadsanpassningsbidrag har beviljats för åtgärderna. Från att ha varit en förutsättning för bidrag är numera frågan om fastighetsägarens medgivande till anpassningsåtgärder bara en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd eller mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening.

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant du normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag till den bostad du bor i permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså normalt underhåll av bostaden eller bidrag till lösa inventarier.

Bidraget är inte inkomstprövat, din inkomst har alltså ingen betydelse för om du ska få bidrag.

I bostaden kan du få bidrag för att till exempel:

 • Ta bort trösklar
 • Bredda dörröppningar
 • Anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkaret mot en duschplats
 • Göra knäfria arbetsplatser i köket, exempelvis under spis och diskbänk. Det vill säga att ta bort underskåp så att du kan sitta när du lagar mat eller diskar.
 • Förstärka den fasta belysningen

I anslutning till bostaden kan du få bidrag för till exempel:

 • Ramper
 • Räcken och handledare

Ansök så här

Ansök genom att använda vår e-tjänst eller fylla i ansökningsblanketten för bostadsanpassningsbidrag som du hittar längre ner på sidan.
Med ansökan så ska även ett intyg av arbetsterapeut om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret skickas med.
Du kan också söka bidraget i efterhand, om villkoren för bidrag är uppfyllda. Kostnaderna för åtgärderna ska vara rimliga.

Beslut

Ansökan skickas sedan till Samhällsbyggnadskontoret, Robertsfors kommun som går igenom din ansökan och beslutar om bidraget.

Reparationsbidrag

Bidrag kan lämnas för att reparera anordningar och inredningar som är av tekniskt slag eller som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.
Till anordning eller inredning av tekniskt slag hör till exempel hissar, dörrautomatik, spisvakter, anordning för att göra inredning höj- och sänkbar, toalettstolar med spol- och torkfunktion eller anordning som kompletterar befintliga toalettstolar med dessa funktioner

Reparationsbidrag kan också lämnas för anordning och inredning som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättning. Och det gäller oavsett om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag.

Återställning och återanvändning

Fastighetsägare kan, i vissa fall, få bidrag för återställning efter en bostadsanpassning i sin fastighet. Bidrag för återställning kan även lämnas i samband med återanvändning av utrustning, om intresse finns från kommunen att återta utrustningen.

Återställningsbidrag gäller för utförda anpassningar i hyresfastigheter och som medfört att lägenheten har blivit svår att hyra ut. Det kan även bli aktuellt med återställningsbidrag i fastighet med bostadsrätter. Då gäller det enbart utförda anpassningar utanför en bostadsrättslägenhet och som andra i den fastigheten berörs av.

Vem kan söka återställningsbidrag?

 • Ägare till hyresfastighet
 • Ägare till hyreslägenhet i flerbostadshus eller enbostadshus kan söka bidrag för återställning i eller utanför lägenheten.

Bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för återställning av åtgärder utförda i föreningens gemensamma utrymmen.

Förutsättningar för att få återställningsbidrag

 • Återställningsbidraget gäller fr.o.m. januari 1983 enligt Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för anpassningar som gjorts enligt tidigare bidragsbestämmelser eller har bekostats på annat sätt.
 • Anpassningsåtgärden används inte längre och är till nackdel för andra boende.
  Fastighetsägaren har svårt att hyra ut lägenheten i befintligt skick på grund utav anpassningen.
 • Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för den återställning som kommunens bostadsanpassning bedömer som nödvändig.

Återanvändning av kostsam teknisk utrustning

För kostsam teknisk utrustning kan det vara av ekonomiskt intresse för kommunen att återta utrustningen ifall den går att återanvända, gäller exempelvis vissa hissar, automatiska dörröppnare, flyttbara rullstolsförråd. I sådana fall är det formellt sett inte fråga om återställning utan om återskänkning av en anordning till kommunen. Utrustningen monteras då ner och bidrag för erforderlig återställning kan lämnas utan att alla villkor för återställningsbidraget enligt gällande lag är uppfyllda.