Tillfällig vistelse/sommargäst

Om du är äldre eller funktionshindrad och har beslut om hemtjänstinsatser, trygghetslarm i din hemkommun och behöver tillfälligt insats i Robertsfors kommun, tar du kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun.

För beställning enligt socialtjänstlagen ska biståndshandläggaren i hemkommunen skicka aktuell utredning, beslut på vilka insatser som ska utföras, aktuell genomförandeplan samt faktureringsadress till:

Verksamhetschef för äldre-och funktionshinderomsorg
Storgatan 13
915 81 Robertsfors

Vistelsegäster med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

Varje kommun har ansvaret för utförandet av hemsjukvård för sina kommunmedlemmar och är kostnadsansvarig för deras hemsjukvård oavsett var de vistas.

Hemsjukvård

Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Robertsfors kommuns invånare. Hembesök, enligt tröskelprincipen, ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på sjukhusen/vårdcentral.

  • Ansökan om hemsjukvård ska alltid föregås av en skriftlig vårdbegäran från bosättningskommunen. Vårdbegäran ska innehålla uppgifter om aktuell situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation om åtgärd enligt SBAR. Fakturaadress måste anges av bosättningskommunen.
  • Om vårdbegäran kommer från Region Västerbotten måste ändå kontakt tas med bosättningskommunen. Att det görs ansvarar hemsjukvården i Robertsfors kommun för. Då ska det ingå information om vårdbegäran samt fakturering.
  • Ansökan om hälso- och sjukvårds insats som kan delegeras till hemtjänstpersonal beviljas tillsammans med andra hemtjänstinsatser om sådana finns. Om inga hemtjänstinsatser finns så ska bosättningskommunens hälso- och sjukvårdsenhet skriva/skicka ett HSL-uppdrag direkt till verkställigheten i Robertsfors kommun. Bosättningskommunen ansvarar för att med uppdraget även skicka med signeringslistor för aktuell period.

Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.

Rehabilitering

För enskilda som själva kontaktar rehab-enheten i Robertsfors kommun på till exempel telefontiden ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Robertsfors kommuns invånare. Behövs insatser som till exempel hembesök ska man be den enskilde kontakta bosättningskommunen för att få en skriftlig vårdbegäran.

  • Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.

Vid behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ska legitimerad personal från din hemkommun kontakta verksamhetschef för hälso-och sjukvård på tel: 0934-14268 i Robertsfors kommun.

Om egenvård ska utföras av vistelsekommunens personal ska en läkarbedömning bifogas, enligt regler från Socialstyrelsen.

Har du hjälpmedel i din ordinarie bostad så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut i din hemkommun. Eventuellt inkontinenshjälpmedel tas med för hela vistelseperioden. Trygghetslarm ska inte tas med.

För att vi ska kunna planera din vistelse i Robertsfors kommun på bästa sätt så behöver vi få beställningen minst fyra veckor innan du kommer.

Till dig som är biståndshandläggare i gästens bosättningskommun

Den fysiska miljön i boendet i Robertsfors kommun

Det är viktigt att handläggaren i hemkommunen tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt applicerbart på förhållanden i gästens bostad i Robertsfors kommun. Förutsättningarna i det tillfälliga boendet brukar inte vara samma som i hemmet och samtliga omständigheter kring den tilltänkta boendemiljön ska vara kartlagda inför beställningens genomförande.

Tiden för personlig omvårdnad kan se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toabesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte ska ingå då sådan eventuellt inte finns etc. Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under vistelsen. Brukaren kanske lever i en familjegemenskap.

Under sommarmånaderna är ofta hemtjänsten hårt belastade och det är av stor vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt, i de beställningar vi får.