Ansöka om vård och omsorg

När du ska ansöka om stöd kontaktar du biståndshandläggare för vård och omsorg. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av.

Du kan få stöd med det som du behöver för att din vardag ska fungera. Tillsammans med dig - och om du vill dina anhöriga - utreder vi vilka behov av stöd du har.

här går ansökningsprocessen till

Gör en ansökan

Du kontaktar oss antingen via telefon eller e-tjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Vi besöker dig

En biståndshandläggare tar kontakt med dig via telefon eller via besök i hemmet. Ger dig information och svarar på dina frågor. Under mötet får du möjlighet att beskriva vilket stöd du behöver.

Vi utreder vad du behöver

Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Under utredningen kan biståndshandläggaren ta kontakt med andra professioner för att få en helhetsbild av ditt behov. Det är viktigt att du som sökande och dina anhöriga, får möjlighet att uttrycka dina behov och önskemål. Om det saknas tillräckligt med underlag för ett beslut kan handläggaren ge avslag på din ansökan.

Vi tar ett beslut och meddelar dig

Biståndshandläggaren beslutar vilket stöd du har rätt till. Du får ett skriftligt besked om vilket beslut som tagits. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen till det i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det. Om du önskar kan biståndshandläggare bistå dig att skriva en överklagan. Om eller när dina behov förändras kontaktar du oss igen och gör en ny ansökan.

Om du beviljats stöd

När du fått ditt beslut kommer du, eller dina företrädare, att bli kontaktad av vår personal. Då får du information om när stödet ska börja. Du behöver inte kontakta oss på egen hand, utan kan lugnt vänta på att vi hör av oss. Du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov och som är din länk till övrig personal. Tillsammans med din kontaktperson, och om du vill en anhörig, planerar ni hur stödet du beviljats ska utformas. Vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar till vara på dina förmågor vilket innebär att du själv gör det du kan.

Behöver du förändra det stöd du redan har?

Kontakta biståndshandläggare, du hittar kontaktinformationen längst ned på denna sida

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagan måste vara skriftlig.


Skicka in din överklagan till:
Biståndshandläggare
Fabriksvägen 3
915 32 Robertsfors

Socialutskottet lägger till ett yttrande till din överklagan och skickar den vidare till förvaltningsrätten.

Förenklad ansökan av vissa hemtjänstinsatser

Om du är över 75 år och har behov av mindre insatser som till exempel städning, tvätt, byte av sängkläder eller att få mat hem till dig, kan du ansöka om vissa hemtjänstinsatser genom en förenklad biståndsbedömning. Du kan få upp till 5 timmar stöd per månad. Biståndet lämnas utifrån socialtjänstlagen. Du måste vara kapabel att själv bedöma ditt behov och vara delaktig i planeringen av stödet. Det är Robertsfors kommuns hemtjänst i det område du bor som utför insatserna.

Avgifter och taxor

En inkomstförfrågan skickas till dig när du har beviljats stöd. Utifrån hur stor inkomst du har beräknas den totala kostnaden för de insatser du beviljats. Läs mer på sidan om Avgifter inom vård och omsorg