Avgifter för vård och omsorg

På den här sidan kan du läsa om vad olika typer av stöd kostar i Robertsfors kommun.

Vad du får betala beror på hur din ekonomi ser ut men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad. Första 5 timmarna per månad kostar per timme, sedan uppnår man maxtaxa för avgiften. För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till vård och omsorg betalar du så mycket som du kan för stödet som du får från kommunen. Det kallas för att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, läs mer nedan.

Du behöver aldrig betala dubbla avgifter

Har du hemtjänst men är tillfälligt på dagverksamhet, vistas på sjukhus eller på korttidsvistelse behöver du inte betala dubbla avgifter. När du inte får besök av hemtjänsten betalar du inte för den. För dig som bor på ett särskilt boende och behöver vistas på sjukhus, görs avdrag för sjukhusvistelse.

Socialtjänstens avgifter 2024

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige inför varje årsskifte. För varje år så ska nya avgiftsbeslut fattas, inkomstblankett skickas därför alltid ut vid början av året till alla som har pågående insatser från kommunen.

Socialtjänstens aktuella avgifter hittar du i tabellerna nedan. Längre ned kan du läsa mer om vad som kostar.

Behöver du hjälp? Tveka inte att ta kontakt med avgiftshandläggaren, kontaktuppgifter hittar du via länk längre ned på sidan.

Maxtaxa
Maxtaxa*

2 575 kr/mån

1/12 av 0,5392 gånger prisbasbeloppet

 

Avgifter som ingår i maxtaxan

Avgift för:

Kostnad

Serviceinsatser

375 kr/timme

Arvoderad anhörigvård

375 kr/timme

Trygghetslarm*

330 kr/mån

Omvårdnadsavgift särskilt boende SoL**

2575 kr/mån

Omvårdnadsavgift korttidsboende Gläntan

86 kr/dygn

Avgift inskriven i hemsjukvården (månadsabonnemang)

490 kr/mån

Hembesök för personer ej inskrivna i hemsjukvården

245 kr/besök*

*Trygghetslarm är ett abonnemang som du betalar för så länge du har ett beslut
**Vid inflytt till särskilt boende medger kommunen förbehåll för dubbla boendekostnader under en övergångsperiod på upp till tre månader. Kontakta avgiftshandläggare för information/ansökan.

Avgifter utanför maxtaxan

Avgift för:

Kostnad

Matavgift korttidsboende Gläntan

133 kr/dygn

HVB- hem individ- och familjeomsorgen

80 kr/dygn

Matdistribution

61 kr/portion

Matservering*

63 kr/portion

Matabonnemang äldreboende

4 000 kr/månad

Fotvård pensionärer över 75 år

510 kr/behandling

Fotvård övriga

650 kr/behandling

Egenavgifter nutrition**

Tilläggsnutrition 250 kr, 400 kr per förskrivning

*Pensionärer, anhörig, träffpunkter, daglig verksamhet
**Kommunen tar ut den faktiska avgift regionen beslutar omHjälpmedel för ordinärt boende och särskilt boende

Avgifter som debiteras av kommunen

Avgift för:

kostnad i kronor

Elrullstol utomhusbruk

500 kr/år

Tyngdtäcke (engångskostnad)

400 kr

Intygsskrivning bostadsanpassningsbidrag

490 kr/intyg

Intygsskrivning som utförs av legitimerad personal inför beslut om färdtjänst

490 kr/intyg

Intygsskrivning som utförs av legitimerad personal inför beslut om färdtjänst

490 kr/intyg

Debiteras av hjälpmedelscentrum

Avgift för:

Kostnad

Kryckkäppar

102 kr/st, 200 kr/par

Rollator första

0 kr

Andra rollator osv.

300 kr


Avgifter SoL och LSS 9 § p 2-10

Kontaktfamilj/stödfamilj/korttidshem

Ålder

Avgift för;

Kostnad

0-4 år

Ingen avgift

0 kr

5-15 år

Frukost resp. mellanmål

12 kr


Lunch resp. middag

22 kr

16 år >

Frukost resp. mellanmål

12 kr


Lunch resp. middag

42 kr

Korttidsvistelse i form av kortkurser/läger/fritidsresa

Ålder

Avgift för:

Kostnad

< 15 år

Halv dag

50 kr

>15 år

Hel dag

100 kr

16 år >

Halv dag

75 kr

16 år >

Hel dag

150 kr

 


Dödsboförvaltning

 

Avgift baseras på

Kostnad

0,8 % av prisbasbeloppet per timme

458 kr/timme

Mer om olika kostnader

Vad betalar jag för med hemtjänst?

Du betalar hemtjänstavgiften samt för de tjänster du behöver nyttja såsom:
Trygghetslarm
Matportioner
Matservering
Arvoderad anhörigvård

Vad betalar jag för i korttidsvistelse?

I Korttidsvistelsen beräknas omsorgsavgiften enligt maxtaxa + matkostnaden då den inte ingår i maxtaxan.

Vad kostar särskilt boende?

På vård- och omsorgsboendet betalar du för omsorg, service, måltider och hyra. Hyran beror på antal kvadratmeter.
Matportioner som kan tillkomma är för medboende eller besök av anhörig.
Kostnad för fotvård tillkommer samt nödvändig tandvård.

Kostar hälso- och sjukvårdsinsatser?

Regelbundna besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal eller besök av kommunens omvårdnadspersonal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser har ett tak för vad det kan kosta per månad.

Om du har både hemtjänst (inklusive larm) och är inskriven i hemsjukvårdens kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, ingår de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna i ditt avgiftsutrymme.

Kostnad för enstaka besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal hittar du i tabell ovan.

Avgiften debiteras i efterhand och är du helt ny får du en inkomstblankett skickad till dig så att beräkning kan göras för att se om du har ett avgiftsutrymme. Avgiften gäller för alla som är 20 år eller äldre.

Insatser som du måste betala för är:
• utprovning och uppföljning av läkemedel eller medicintekniska produkter
• aktivitetsbedömning om du själv efterfrågat
• Intyg för färdtjänst samt bostadsanpassning
• Hjälpmedel
• Egenavgift för tilläggsnutrition (fastställs av regionen)

Vem beslutar om avgifter?

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige inför varje årsskifte.

För varje år så ska nya avgiftsbeslut fattas, inkomstblankett skickas därför alltid ut vid början av året till alla som har pågående insatser från kommunen.

Avgiftshandläggaren handlägger ärendet och nytt avgiftsbeslut skickas hem till Dig. I den framgår det hur Ditt avgiftsutrymme ser ut samt kostnaderna för de aktuella avgifterna för det nya året.

Väljer du att avstå från att lämna uppgifter, så fattas beslut om att högsta avgift gäller.
Beslutet är överklagningsbart, hur Du överklagar framgår i ditt beslut

Så här räknar vi ut ditt avgiftsutrymme

Nettoinkomster*
Bostadstillägg
Förbehållsbelopp (personliga medel som täcker omkostnader)
Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

*Nettoinkomster är inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster från föregående år frånsett eventuella realisationsvinster/förluster. Förmögenhet eller eget kapital påverkar inte avgiften.Inkomster som din make, maka eller registrerade partner har lägger vi ihop med dina och delar på två när vi gör beräkningen av ditt avgiftsutrymme.