Resor, ledsagning, parkering

  • Färdtjänst

    Färdtjänst är för personer som på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte klarar att åka i den vanliga kollektivtrafiken.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

    Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd.

  • Riksfärdtjänst

    Riksfärdtjänst är en lag om ersättning för merkostnader på grund av funktionsnedsättning.