Ansöka om bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

 • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
 • åtgärder som kräver anmälan (inklusive attefallsåtgärder) och
 • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan (bygglovsbefriade åtgärder).

Läs mer om åtgärder som kräver anmälan, attefallsåtgärder och bygglovsbefriade åtgärder via länkarna i slutet av sidan. Taxor för bygglovshantering återfinns också i slutet på sidan.

Bygglovsprocessen

I processen med bygglovet behöver du och kommunen genomföra ett antal moment och ett antal beslut behöver fattas. Du behöver till exempel, förutom ett positivt beslut om bygglov, även ett startbesked innan byggnation får börja och du behöver ett slutbesked innan byggnaden får tas i bruk, det vill säga, innan du får flytta in eller möblera.

Då behövs det bygglov

 • Du behöver vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Bygglov krävs också för vissa andra anläggningar som inte är byggnader samt om du ska ta en byggnad i anspråk eller inreda för ett väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan den avsedda användningen kommit till stånd.
 • Om du ska ändra en byggnad och lägga till ytterligare en bostad som ska inredas eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri behöver du oftast bygglov.
 • Ligger din fastighet inom ett område med värdefull miljö kan du behöva bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller för att på annat sätt ändra en byggnad så att dess yttre utseende påverkas avsevärt.
 • I detaljplanerat område samt inom sammanhållen bebyggelse behöver du bygglov för de flesta nybyggen. Alla tätorter, större byar samt fritidshusområden vid kusten ligger antingen i detaljplanerat område eller räknas som sammanhållen bebyggelse. Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du vill veta om din fastighet omfattas av detaljplan eller ingår i sammanhållen bebyggelse.

Skyltar och ljusanordningar
Inom detaljplanelagt område behöver du bygglov för skyltar och ljusanordningar. Du kan ansöka digitalt via vår e-tjänst. Du hittar tjänsten i länklistan nederst på sidan.

Tidsbegränsat bygglov
Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.

Ändamål av säsongskaraktär
En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Ansöka om bygglov, rivningslov och marklov

Du kan ansöka om bygglov, rivningslov och marklov digitalt via vår e-tjänst. Du hittar tjänsten nederst på sidan. Taxor för bygglov hittar du också där.

Detta behöver finnas i din bygglovsansökan

Följande ska finnas med i din bygglovsansökan:

 • Situationsplan i skala 1:500 (alt 1:400)
  En situationsplan är en karta som visar byggnadens placering eller förändringens planerade läge inom fastigheten. Den tilltänkta åtgärden ska vara tydligt markerad och rätt måttsatt och alla befintliga byggnader på fastigheten ska vara inritade. Avståndet mellan ny byggnad mot minst två fastighetsgränser ska anges på kartan, vinkelrätt.
 • Ritningar i skala 1:100
  Följande ritningar ska bifogas: fasadritningar (alla berörda fasader ska redovisas), planritning och sektionsritning. För enklare byggnader kan både fasaderna och planerna redovisas på samma ritning.
  Kontrollera följande i dina ritningar
 • Att de är skalenliga (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in).
 • Att de är tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper i lämplig storlek, helst i A4 eller A3-format.
 • Att alla relevanta mått finns med och att ritningarna är måttsatta i meter, med två decimalers noggrannhet.
 • Att de innehåller information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala och skalstock samt upprättat och ev. reviderat datum.
 • Att ritningen tydligt visar vad som är befintligt och vad som är tillkommande
  Se exempel på ritningar

Exempelritningar:

Ritning Situationsplan
Ritning Sektionsritning
Ritning Planritning av husplan
Ritning Fasadritning
 • Uppgifter om kontrollansvarig
  En certifierad kontrollansvarig (KA) behövs vid mer omfattande åtgärder, som att bygga nytt bostadshus eller exempelvis vid en ombyggnad som innebär att bärande konstruktion väsentligt ändras. Det är du som byggherre som anger förslag på KA i din ansökan. KA hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och ser till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. KA ska även vara med på tekniska samråd, esiktningar, kontroller och vid kommunens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen KA. Är du osäker på om du behöver en KA eller inte får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig

  Om du behöver kontrollansvarig ska du anmäla detta. Du kan ange vem som utsetts till kontrollansvarig i ansökan eller göra en separat anmälan via e-tjänsten nedan. Den du anlitar som KA måste vara certifierad, det vill säga godkänd. Certifierade kontrollansvariga hittar du på respektive certifieringsorgans hemsida.
 • Kontrollplan
  Det är den sökande (byggherre) som ska upprätta ett förslag till kontrollplan och lämna in till kommunen som då fastställer kontrollplanen. Det kan innebära att kontrollplanen behöver revideras innan den kan godtas av kommunen. När en kontrollplan blivit fastslagen i ett beslut om startbesked ska den användas för kontroll av åtgärden under byggtiden och när åtgärden är färdigställd ska en ifylld och signerad kontrollplan, med tillhörande dokumentation, lämnas in till kommunen för att få ett slutbesked. Slutbesked krävs innan åtgärden får tas i bruk om inte annat anges i bygglovsbeslutet.
  Läs mer om kontrollplaner på boverkets hemsida, länk finns längst ner på sidan.

Vad händer efter ansökan?

Efter att ansökan är inskickad handlägger en byggnadsinspektör på samhällsbyggnadskontoret ärendet. De bedömer om ansökan är komplett och om den föreslagna åtgärden följer alla regler och lagkrav. Finns det några oklarheter kontaktar de den sökande och ber om kompletteringar. Bedöms ansökan följa alla krav beviljas bygglovet.

Tekniskt samråd

I beslutet om lov anges om det behövs ett tekniskt samråd i ditt ärende eller inte. Till det tekniska samrådet skall du ta fram de handlingar som Samhällsbyggnadskontoret behöver för att kunna bedöma om ditt bygge kommer att uppfylla de tekniska egenskapskraven som lagstiftningen ställer på ditt bygge. Vilka handlingar som krävs i första skedet listas i bygglovsbeslutet. När du har alla nödvändiga handlingar kan du boka tid för tekniskt samråd.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och de handlingar som du lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som skall göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra de olika kontrollerna. Vid det tekniska samrådet ska både du som byggherre och din KA närvara.

Startbesked

Om Samhällsbyggnadskontoret efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du får påbörja bygget. I och med att du fått startbeskedet och uppfyllt eventuella villkor som anges får du påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du får startbeskedet. Om du gör det riskerar du att åläggas att betala en så kallad byggsanktionsavgift.

Kommunens arbetsplatsbesök

När ditt bygge varit igång en tid kommer en byggnadsinspektör att besöka byggarbetsplatsen. Hur många besök och när dessa ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även angivet i startbeskedet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs. Du som byggherre och din KA ska närvara vid besöket. Vid enklare byggen behövs oftast inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Vid slutsamrådet ska byggherren, KA och kommunen delta. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. Under mötet görs bland annat en genomgång av utlåtande som KA gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Utfallet av detta möte avgör om du får ett slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och Samhällsbyggnadskontoret inte har skäl att ingripa så avslutas ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Vilket underlag som krävs för beslut om slutbesked i just ditt ärende framgår i beslutet om startbesked.

Du får inte flytta in före du fått ditt slutbesked, om du gör det riskerar du att bli ålagd att betala en så kallad byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare kan du få ett interimistiskt (tillfälligt) slutbesked. I detta beskrivs i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Slutbeskedets innebörd

Samhällsbyggnadskontorets slutbesked är dels en förklaring att nämnden anser att åtgärderna är slutförda och dels ett ställningstagande om att byggnadsverket får tas i bruk.

Slutbeskedet innebär att nämnden utifrån det underlag som finns i ärendet bedömer om åtgärden kan antas uppfylla de krav och villkor som gäller för åtgärden. Det innebär att byggnadsnämnden i ett senare skede kan ingripa med tillsyn om det framkommer att krav och villkor i plan- och bygglagstiftningen eller olika beslut inte har följts.

Ett slutbesked innebär inte att byggnadsnämnden tar ansvar för eller ställning till att åtgärderna uppfyller alla krav i plan- och bygglagstiftningen. Det är byggherren som ensam ansvarar för att så är fallet.

Lovets giltighetstid

Efter beslut om lov (bygglov, marklov, rivningslov) måste du påbörja själva åtgärden inom två år från att beslutet trädde i laga kraft, annars upphör lovet. Tänk på att ett lov är giltigt i fem år från att det trädde i laga kraft så åtgärderna måste vara slutförda innan dess, i annat fall riskerar din åtgärd att betraktas som olovligt byggande.

Delgivning och kungörelse

Samhällsbyggnadskontoret ska delge alla beslut om lov och förhandsbesked till den som sökt lov och annan part, till exempel fastighetsägaren. Sakägare som till exempel grannar får ett meddelande om att ett beslut om lov fattats.

Beslut ska också kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Information om detta finns på bolagsverket.se.