Bygglovsbefriade åtgärder, undantag

Ta alltid kontakt med Samhällsbyggnadskontoret om du har frågor eller funderingar om vilka åtgärder som är bygglovsbefriade, anmälningspliktiga eller bygglovspliktiga.

Tänk på att inom strandskyddsområde måste strandskyddsdispens sökas (se länk längre ner på sidan), Inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan undantag från bygglovsbefrielse också finnas.

Tänk också på att bygglovsbefriade åtgärder kräver tillstånd från grannen, så kallat grannemedgivande, om de skall placeras närmare än 4,5 m från tomtgränsen. Medgivandet från grannen ska vara skriftligt för att undvika eventuella framtida meningsskiljaktigheter. Om grannen inte ger sitt medgivande kan bygglov sökas för åtgärden varvid en lovprövning görs hos kommunen.

När behöver man inte söka lov?

Bygglovsbefriade åtgärder gällande fastigheter med ett en- och tvåbostadshus eller fritidshus.

Uteplatser och altaner

I de flesta fall krävs inget bygglov för att iordningställa en uteplats. Om höjden över mark överstiger 0,5 m kan bygglov krävas, eller om uteplatsen väsentligt påverkar husets utseende.

Vid ett en- eller tvåbostadshus får du även skydda din uteplats med en mur eller ett plank. Dessa får inte byggas längre ut från huset än 3,6 m och får inte vara högre än 1,8 m. Om detta görs närmare än 4,5 m från tomtgräns krävs skriftligt tillstånd från grannen.

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs aldrig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:

  • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter
  • placeras minst 4,5 meter från gräns

En sådan altan behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området.

I många fall är höjden på din altan avgörande för om den kräver bygglov eller anmälan. Du mäter höjden på din altan från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om marknivån ska ändras i samband med att altanen byggs ska höjden mätas från den nya marknivån.

Staket, räcke eller plank på din altan

Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen. Om du däremot vill bygga ett plank uppe på din altan så kan det krävas bygglov för planket.

Muren eller plankets höjd ska räknas från marken. Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter. Om altanen och planket tillsammans är högre än 1,8 meter krävs alltid bygglov för planket. Detsamma gäller om du vill bygga en mur uppe på din altan.

Staket, stängsel, spaljé, pergola

För att avgöra om en konstruktion är ett staket, plank eller spaljé ser man bland annat på dess genomsiktlighet. Både stängsel och spaljé är luftiga konstruktioner. En spaljé är många gånger lika hög som ett plank men helt genomsiktlig, förutom eventuell klängande växlighet som kanske anordnas till. En pergola är en mycket smäcker och gles konstruktion som bärs upp av ben i hörnen. Pergolan används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, kan du behöva söka bygglov om taket är av permanent karaktär. Bygger du en spaljé eller pergola eller om du sätter upp ett stängsel krävs inget bygglov.

Ett staket får inte vara högre än 1,2 m och skall vara genomsiktligt. Om höjden överstiger 1,2 m, eller om konstruktionen är tät räknas det som ett plank och kräver då oftast bygglov.

Är du osäker på hur din konstruktion skall betraktas kontaktar du Samhällsbyggnadskontoret.

Tänk på att om du placerar ett staket, stängsel eller spaljé vid tomtgränsen måste du kunna sköta konstruktionen från din egen tomt. Ett rekommenderat avstånd är minst 0,5 m. Om din granne gett sitt tillstånd kan placering ske direkt vid eller på tomtgränsen. Du skall sätta “finsidan”, om en sådan finns, mot grannen.

Friggebod

En friggebod får inte ha större byggyta än 15 kvadratmeter, höjd upp till nock max 3 m och den får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m om inte grannen ger sitt skriftliga tillstånd. Friggeboden får inte användas som bostad utan är ett komplement till ditt bostadshus. Vanliga användningsområden är garage, gäststuga, förråd, växthus, bastu eller lekstuga. Du kan bygga så många friggebodar du vill men den sammanlagda byggarean får inte överstiga 15 kvadratmeter.

Skärmtak

Du kan bygga skärmtak på 15 kvadratmeter utan bygglov. Skärmtaket kan placeras över uteplats, balkong, entré, vid friggebod, attefallshus eller andra komplementbyggnader om avsikten är att skapa en skyddad uteplats eller entré. Man kan bygga flera skärmtak men den sammanlagda arean får inte överstiga 15 kvadratmeter. Skärmtak får inte byggas närmare än 4,5 m från tomtgräns utan grannens skriftliga medgivande.

Liten tillbyggnad

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område, utanför sammanhållen bebyggelse och inte är inom strandskyddsområde eller i en kulturhistoriskt värdefull miljö kan du göra en liten tillbyggnad av din huvudbyggnad utan bygglov. Tillbyggnaden får vara max 50 % av byggnadsarean för befintlig huvudbyggnad, dock max 30 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte dominera över huvudbyggnaden. Denna åtgärd får bara genomföras vid ett tillfälle. Känner du dig osäker för vad som gäller för ditt hus kontaktar du Samhällsbyggnadskontoret.

Mindre tillbyggnader i form av burspråk, balkong eller uppstickande byggnadsdel

Bygglovsbefrielsen gäller inte i områden eller för hus som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

Uppställning av husvagn, husbil, fritidsbåt mm

Det är tillåtet att, inom detaljplanelagt område, säsongsförvara husvagn, husbil, båt och liknande i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus och minst 4,5 m från tomtgräns utan att behöva söka tillfälligt bygglov. Max två enheter får ställas upp. Bygglovsbefrielsen gäller inte i områden eller vid hus som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Tak och fasadändringar på en- och tvåbostadshus

Du kan, inom detaljplanelagt område, byta beklädnad och färg på fasad och tak utan att söka bygglov om det inte väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär. Åtgärden får inte strida mot detaljplanen som gäller för området. Bygglovsbefrielsen gäller inte för kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller inom kulturhistoriskt värdefulla områden.

Murar

Normalt behövs bygglov för att uppföra en mur eller en stödmur som är högre än 0,5 m inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Om muren byggs för att skapa en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset och inte är högre än 1,8 m behövs inget bygglov. Muren får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens skriftliga medgivande. Ges inte medgivande krävs bygglov.

Utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse får man bygga murar i omedelbar närhet av bostadshuset utan bygglov. Muren får inte uppföras närmare än 4,5 m från tomtgräns utan grannens skriftliga medgivande. Ges inte medgivande måste bygglov sökas.

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område för att få besked om vad som gäller för din fastighet.

Plank

Plank kräver bygglov. Som plank räknas en konstruktion som är tät och/eller högre än 1,2 m. Om konstruktionen är genomsiktlig och inte är högre än 1,2 m räknas det som ett staket och kräver därmed inget bygglov.

Om planket byggs för att skapa en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset och inte är högre än 1,8 m behövs inget bygglov. Planket får inte uppföras närmare än 4,5 m från tomtgräns utan grannens skriftliga medgivande. Ges inte medgivande ska bygglov sökas.

Utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse får man bygga plank i omedelbar närhet till bostadshuset utan bygglov. Planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens skriftliga medgivande. Ges inget medgivande ska bygglov sökas.

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger inom kulturhistoriskt väderfullt område för att få besked för vad som gäller för din fastighet.