Förhandsbesked

En ansökan om förhandsbesked för byggprojekt innebär att samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning av en plats lämplighet för ett visst byggprojekt. Ett förhandsbesked kan sökas för att få besked om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Lantmäteriet kan ibland kräva att kommunen har lämnat ett positivt förhandsbesked innan en fastighet kan avstyckas.

När kan du ansöka om förhandsbesked?

Om du har planer att bygga något som kräver bygglov såsom t ex ett småhus, ett fritidshus eller en verksamhet utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en prövning om platsen är lämplig för den tänkta byggnaden eller verksamheten.

I en prövning om förhandsbesked görs en lokaliseringsprövning vilket handlar om att avgöra om den tänkta platsen är lämplig för det du vill bygga innan du söker bygglov. Ett förhandsbesked är inte lika omfattande som ett bygglov. Giltighetstiden för positivt förhandsbesked är två år.

Ansök digitalt

Du kan ansöka om förhandsbesked digitalt via vår e-tjänst se länk längre ned.

I ansökan anger du bland annat vad du planerar att bygga, hur du löser vatten, avlopp, infartsväg m m. En kartskiss över tomten (situationsplan) och placering av byggnader ska även bifogas ansökan. Ett bra underlag underlättar och förkortar handläggningstiden.

Handläggning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret bereder och samhällsbyggnadsutskottet beslutar i ärenden om förhandsbesked. I prövningen undersöks det bland annat om det finns några riksintressen på platsen, platsens lämplighet för sitt ändamål osv, avdelningen hämtar in synpunkter från grannar och övriga sakägare och berörda myndigheter.

Om ett beslut om positivt förhandsbeskedet ges har du, från den dag förhandsbeskedet vunnit laga kraft, två år på dig att ansöka om bygglov.

Efter två år löper förhandsbeskedet ut.