Taxa enligt miljöbalken

Här hittar du Robertsfors kommuns miljötaxa enligt miljöbalken.

Taxan, som du hittar för nedladdning längre ned på sidan, gäller avgifter för Robertsfors kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat:

 • Naturvård och kulturvård
 • Skydd av områden
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Hälsoskydd
 • Verksamheter som orsakar miljöskador
 • Vattenverksamhet
 • Skötsel av jordbruksmark
 • Kemiska produkter, biotekniska organismer och varor
 • Avfall och producentansvar samt enligt strålskyddslagen (2018:396) eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen.

Avgifter

Robertsfors kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken och strålskyddslagen kan höjas från ett avgiftsår till ett annat. Det är kommunstyrelsen som beslutar om höjning av timavgiften, enligt förändringen i prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).

I miljötaxan med bilagor, som du hittar för nedladdning längre ned på sidan, kan du läsa aktuella avgiftsnivåer för olika tjänster. Avgiftsnivåerna stäms av mot tabellen nedan med angivna timmar för olika avgiftsnivåer.

Mer om timavgift

Avgiftsuttag sker:

 1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift).
 2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (årlig tillsynsavgift).
 3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
 4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Handläggningskostnad per timme år 2024: 974 kr

Avgiftsnivå

Timmar

Avgiftsnivå 1

1

Avgiftsnivå 2

2

Avgiftsnivå 3

4

Avgiftsnivå 4

6