Attefallsåtgärder och friggebodar

Du som har en- eller tvåbostadshus eller fritidshus kan utföra så kallade attefallsåtgärder som inte kräver bygglov men är anmälningspliktiga.

Du behöver alltså göra en anmälan och måste invänta startbesked innan du kan påbörja ditt bygge.
Dessa bygglovsbefriade åtgärder kan inte uppföras på en fastighet som ses som särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt eller ligger inom sådana områden. Om fastigheten ligger inom strandskyddat område kan strandskyddsdispens behöva sökas, se vidare under avsnittet för “strandskydd”.

En anmälan kräver i princip samma typ av underlag som en bygglovsansökan. I första läget behövs:

 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Situationsplan

Nedanstående åtgärder kräver en anmälan

Uppförande av komplementbyggnad på högst 30 kvm

 • högst 4 meter i nockhöjd
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande
 • får byggas för permanentboende och kallas då komplementbostadshus

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd

Tillbyggnad med högst två takkupor

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till,
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

Inredning av ytterligare en bostad

 • Gäller för enbostadshus men inte komplementbostadshus

Startbesked

Innan du börjar bygga behöver du ha ett startbesked från Samhällsbyggnadskontoret. Innan du får startbesked ska samhällsbyggnadskontoret pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande, bland annat för konstruktion och brandsäkerhet.

Komplementbostadshus

Ett komplementbostadshus är en självständig bostad och skall vara tillgänglighetsanpassad enligt bygglagstiftningen.
Det finns många exempel på färdiga koncept som man kan titta på för att få en uppfattning om hur en attefallare kan inredas som godkänd bostad. Om attefallaren är ett komplementbostadshus får man göra en skyddad uteplats utan bygglov, se vidare under avsnittet om uteplats.

Friggebodar

Du behöver inte söka bygglov eller anmäla bygge av en friggebod i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Friggebodens storlek får inte överskrida 15 kvm och den får inte vara högre än 3 meter. Du får bygga flera friggebodar men den totala ytan för alla friggebodar på fastigheten får inte överstiga 15 kvm.

Om fastigheten ligger inom strandskyddat område kan strandskyddsdispens behöva sökas, se vidare under avsnittet för “strandskydd”.

Du får bygga både en friggebod på 15 kvm och ett attefallshus på 30 kvm.