Riva, rivningslov

Generellt gäller att rivningslov inte krävs för de byggnader som inte kräver bygglov, till exempel friggebodar eller ekonomibyggnader. Undantaget är om kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att det krävs rivningslov även för dessa byggnader.

När krävs rivningslov?

Inom detaljplan behöver du rivningslov om du:

  • river en hel byggnad, även stommen
  • river en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda
  • flyttar en byggnad från en plats till en annan.

Innan rivning får påbörjas måste det finnas ett beslut om startbesked och en rivningsplan ska vara upprättat, även en materialinventering kan krävas och en kontrollansvarig. Rivningsplanen ska redovisa vem som utför arbetet och hur man tar hand om rivningsmaterialet. Finns det risk för att rivningen innefattar farligt avfall ska detta inventeras och specificeras i rivningsplanen. Materialinventeringen ska innehålla alla olika material som kan tänkas finnas i byggnaden samt uppskattning av vilken mängd.

Ansök via E-tjänst

Du kan ansöka om bygglov, rivningslov och marklov digitalt via vår e-tjänst. Gå direkt till tjänsten via länken nedan.

Avfall vid rivning

Byggherren/fastighetsägaren är oftast ytterst ansvarig för att avfallet sorteras vid rivning och renovering. I Robertsfors kan du lämna mindre mängder avfall på Fagerlidens återvinningscentral. Se länk "Avfall och återvinning" längre ner på sidan.