Hur lång tid tar ärendet

Det viktigaste för att ett ärende ska kunna handläggas snabbt är att ansökan är komplett.

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor.

Handläggningstiden för bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked är max tio veckor.

Andra faktorer som kan påverka handläggningstiden är till exempel:

  • Om det finns en detaljplan över området.
  • Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan.
  • Berörda grannar/sakägare måste höras innan ett beslut kan tas.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Kvaliteten på inlämnade handlingar.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen.
  • Ibland måste ärendet beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet, som har sammanträde ungefär varannan månad.