Tips från stadsarkitekten

Planerar du en tillbyggnad till ditt bostadshus? Här får du inspiration från möjliga planritningar och tips på hur du kan utforma en tillbyggnad.

Ritning av tillbyggnad på befintligt hus

Förlängning av befintligt bostadshus

Här hittar du tips på saker att tänka på vid planering av en förlängning av ett befintligt bostadshus.

Tillbyggnaden bör anpassas till den befintliga byggnadens volym och utformas på liknande sätt. Det är lämpligt att tillbyggnaden / förlängningen underordnar sig den befintliga. Om tillbyggnaden är en egen volym blir det även tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt.

Befintligt tak behöver då heller inte åtgärdas eller bytas ut helt och det kan vara svårt att klara övergången mellan ny och gammal fasad på ett bra sätt utan indrag. Befintliga fasader kan även ha åldrats i till exempel färg och då kan det vara bra att skilja volymerna åt en aning.

Taklutning och takmaterial

Det ska helst vara samma taklutning på tillbyggnaden som på det befintliga taket. Detta ger en lugn volym och sammanhållen form. Det bidrar till känslan av en genomtänkt utformning.

Samma takmaterial med samma färg på tillbyggnaden / förlängningen som på befintligt tak ger en sammanhållen volym. Huset kommer att uppfattas som en tydlig helhet.

Fönster

Samma typ av fönstersättning i fasaden ger en sammanhållen och lugn fasad. Fortsätt med samma typ av fönster som i befintlig byggnad, till exempel utåtgående mittpostfönster respektive hela rutor, stående respektive liggande fönster och så vidare. Fönstren i tillbyggnaden behöver inte vara av exakt samma storlek som i befintliga huset, men fönster i tillbyggnaden bör ligga i samma ”linje” i överkant/underkant som på det befintliga huset för att intrycket inte ska bli ”oroligt”.

Använd fönster av samma material (trä, trä/alu och så vidare) som i befintligt hus. Det ger ett hophållet intryck på hela byggnaden. Behåll också den befintliga fönsterkulören och ytbehandlingen även på de nya fönstren, till exempel vita, ljusgrå, oljade.

Fasadmaterial och fasadfärg

Använd om möjligt samma fasadmaterial på tillbyggnaden som på det befintliga huset. Det ger ett lugnt och enhetligt slutresultat. Måla gärna träfasaden i en kulör som redan finns på befintligt hus eller till exempel teglets/fogens eller sockelns färg.

Det fortsatta underhållet underlättas om material och även färg är samma i bägge delarna. Man kan till exempel använda samma redskap och färgtyp och kulör vid ommålning av hela byggnaden.

Ritning visar carport intill befintligt bostadshus

Tillbyggnad av carport

Här hittar du tips på saker att tänka på vid planering av en tillbyggnad med carport.

Bygg carporten med en enkel och tydlig form, då ser den naturlig ut ihop med det befintliga huset. Anpassa volymen till det befintliga huset, så att carportens volym inte dominerar över den befintliga.

Använd trä för pelare, åsar och tak, det är enklast. Låt stommen samspela med fasadbeklädnaden / vindskyddet till exempel genom att visa stommen i fasaden.

Tak

Välj takform om möjligt anpassad till det befintliga huset – sadeltak, plant tak, pulpettak och så vidare. Använd om möjligt samma takmaterial och färg som taket på det befintliga huset/garaget. Taklutningen bör vara lika befintliga husets/garagets eller i alla fall inte starkt avvikande.

Fasadmaterial

Använd gärna trä i fasaden /skärmväggen (dock inte tryckimpregnerat), även om det befintliga huset har tegel-/eller putsfasad. Måla stomme och panel i samma enhetliga färg. Val av färg kan med fördel göras utifrån en färg som redan finns på befintligt hus/garage, till exempel teglets/fogens eller sockelns färg. Panel kan vara liggande eller stående, gles eller tät. Eftersträva en enkel och tydlig beklädnad.

Fönster

Fönster kan placeras i väggskärmen för att få in mer ljus i carporten samt göra fasaden mer levande. Fönster kan även monteras i ett förråd i bakkanten av carporten. Detta ger fasaden ett öppnare intryck.