Lämna medborgarförslag

Har du en bra idé och är folkbokförd i Robertsfors kommun har du möjlighet att lämna in ett medborgarförslag.

I november 2023 beslutade kommunfullmäktige om ny form och regler för medborgarförslag. Ett medborgarförslag lämnas in via formulär i vår e-tjänst (länk finns längre ner på sidan), men kan också lämnas in skriftligen via brev till kommunsekreterare. För att förslaget ska kunna gå vidare krävs att godkänt förslag får 25 eller fler röster.

Om ditt förslag går vidare till kommunfullmäktige ges du möjlighet att berätta om ditt förslag på fullmäktiges sammanträde och ledamöterna får då också tillfälle att ställa frågor om ditt förslag.

Vad är ett medborgarförslag

I ett medborgarförslag lämnar du ett konkret förslag på något som du vill förändra i Robertsfors kommun och som ligger inom kommunens ansvarsområde.

Företag, föreningar eller organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Regler för innehåll

Regler för medborgarförslags innehåll

 • Förslaget ska handla om sådant som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för.
 • Förslaget får inte:
 • Handla om myndighetsutövning mot enskild person (exempelvis beviljande av ekonomiskt bistånd eller bygglov)
 • Personalfrågor som behandlas inom kommunens samverkanssystem
 • Vara samma eller likartat med medborgarförslag som har lagts i närtid.
 • Handla om något där ett politiskt beslut fattats i frågan under de senaste 12 månaderna.
 • Innehålla mer än ett ämne. Om du har förslag i flera olika ämnen, skriv flera olika medborgarförslag.

Så skriver du medborgarförslag

 • Presentera förslaget på ett kortfattat sätt (sammanfattning).
 • Du kan sedan beskriva förslaget närmare och motivera varför och hur du vill att det ska genomföras samt bifoga dokument/bilder
 • Förslag som inte lämnas in via E-tjänsten ska vara undertecknat och innehålla namnförtydligande samt kontaktuppgifter.
 • Om ni är flera personer som lämnar förslaget tillsammans, uppge vem som är kontaktperson.

Så här går det till

 1. Medborgarförslaget lämnas in via E-tjänst (E-legitimation krävs) eller skriftligen till kommunsekreterare.
 2. Förslaget granskas av förvaltningen så att det uppfyller reglerna
 3. Förslag som uppfyller reglerna läggs ut på Robertsfors kommuns e-tjänsteplattform i 30 dagar. Där kan andra medborgare rösta på förslagen (e-legitimation krävs för att rösta)
 4. Får förslaget minst 25 unika röster anslås det till kommunfullmäktige. Får förslaget färre röster går det inte vidare för utredning
 5. Fullmäktige beslutar om förslaget ska utredas av kommunstyrelsen
 6. Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen som gör en utredning vilken sedan lämnas över till fullmäktige för beslut.

Se aktuella förslag och rösta

De aktuella medborgarförslagen finns på Robertsfors kommuns e-tjänsteplattform i 30 dagar. Förslagen är synliga för alla. Du som är folkbokförd i Robertsfors kommun kan rösta på förslagen. 25 röster krävs för att förslaget ska gå vidare till kommunfullmäktige för beslut om utredning.