Överklaga kommunala beslut

Kommunala beslut går att överklaga genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

En laglighetsprövning innebär att ett besluts laglighet blir prövat. Det är förvaltningsrätten som prövar beslutet. Alla medlemmar i kommunen kan överklaga ett beslut genom laglighetsprövning. Om du är folkbokförd i kommunen är du medlem i den. Du är även medlem i en kommun där du äger fast egendom eller där du ska betala kommunalskatt (vanligtvis där du är folkbokförd, men undantag finns). Beslut i gemensamma nämnder (där Robertsfors kommun deltar) kan också överklagas på samma sätt som den egna kommunens beslut.

Att överklaga ett beslut genom laglighetsprövning

Överklagan ska ske skriftligt. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter som överklagandet grundar sig på. Överklagandet ska skickas/lämnas in till Förvaltningsrätten i Umeå. Överklagandet ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att information om att protokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla.

Förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut om:

  • beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan enbart upphäva beslutet, de kan inte ta något nytt beslut istället. Kommunen kan sedan ha möjlighet att behandla samma ärende på nytt på ett lagligt sätt.

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen (2017:725), kapitel 13.

Förvaltningsbesvär

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Dessa beslut kan till exempel vara avslag på ansökan om visst bistånd eller beslut om att ta ut sanktionsavgift, det vill säga, beslut som berör den enskilda individen/företaget.

Vanligtvis är det förvaltningsrätten som prövar beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. Man prövar då både beslutets laglighet och lämplighet inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Att överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen (till exempel förvaltningsrätten), men lämnas eller skickas till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.

Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick ta del av det. Om det har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent, beslutar kommunen ett att avvisa det. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att tillsammans med själva beslutet också skicka upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot. I dessa upplysningar står det vilken instans som kommer att behandla överklagan.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen (1986:223), (efter 1 juli 2018 (2017:900)).