Visselblåsning

En visselblåsarfunktion gör det möjligt för medarbetare att på ett säkert sätt slå larm vid missförhållanden i kommunens verksamheter. Enligt lag så är medarbetare som rapporterar om missförhållanden skyddade mot repressalier och deras identitet är skyddad av sekretess.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att allvarliga missförhållanden i verksamheten blir kända även om den normala kommunikationsvägen via chef, personalavdelning, facklig företrädare eller annan nära kollega av någon anledning inte är möjlig. En visselblåsarfunktion förebygger risker som kan skada verksamheten och skapar transparens gentemot medborgare och anställda.

När ska funktionen användas?

En anmälare kan använda funktionen vid missförhållanden om hen inte upplever att det är möjligt att hantera frågan inom den egna verksamheten. Missförhållandet ska vara så pass allvarligt att det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan till exempel handla om korruption eller att verksamheten inte följer lagar och regler.

Vilket skydd ger lagen?

Den som anmäler ett missförhållande genom visselblåsarfunktionen är skyddad mot repressalier, vilket innebär bestraffning eller dålig behandling. Skyddet gäller även för kollegor, skyddsombud eller liknande som stöttat vid anmälan, personligt närstående personer och företag som visselblåsaren äger eller arbetar för.

Alla uppgifter som kan avslöja identiteten på den som skickat in en anmälan omfattas av sekretess.

Lagens skydd gäller endast om den som anmält missförhållandet haft skälig anledning att tro att uppgifterna är sanna.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Både medarbetare och medborgare har möjlighet att anmäla ett missförhållande genom visselblåsarfunktionen. Lagen är dock inriktad på medarbetares möjlighet att anmäla, vilket gör att du som medborgare inte alltid omfattas av lagens skydd.

En tumregel är att om du har fått kännedom om missförhållandet genom ditt arbete så omfattas du av lagens skydd mot repressalier och sekretess. Det behöver inte betyda att du är anställd av Robertsfors kommun, du kan också vara anställd av ett företag som gör uppgifter åt kommunen.

Kan jag anmäla anonymt?

Det går inte att skicka in ett ärende anonymt. Den som anmäler har rätt till att få återkoppling på vad som skett i ärendet vilket inte går att göra anonymt med de tekniska lösningar som kommunen har. Eftersom identiteten på den som anmäler är skyddad av sekretess så kommer du att vara anonym för alla utom utredningsgruppen.

Hur gör jag en anmälan?

Kommunen har en e-tjänst för visselblåsning. Det är möjligt att slå larm skriftligen, över telefon eller vid ett fysiskt möte. Oavsett hur du vill slå larm så är e-tjänsten dit du ska vända dig. Länk till e-tjänsten finns underst på den här sidan.

I e-tjänsten kan du:

  • Skicka in en skriftlig anmälan
  • Boka tid för fysiskt möte med utredningsgruppen
  • Hitta kontaktuppgifter till utredningsgruppen och föreslå telefontider.

Om anmälan gäller någon i utredningsgruppen så ska du inte skicka in det skriftligt i e-tjänsten. Då finns möjligheten att kontakta någon annan ur gruppen direkt. Ärendet kommer att utredas utan den berörda medlemmens vetskap. Vilka som ingår i utredningsgruppen och deras kontaktuppgifter hittar du i e-tjänsten.

Det finns också möjlighet att anmäla visselblåsarärenden externt. Regeringen har utsett ett antal myndigheter som ska utreda rapporter om missförhållanden inom sina områden.

Oavsett om du väljer att slå larm skriftligen, muntligen eller på ett möte så är det väldigt viktigt att du använder dig av visselblåsarfunktionen. Lagens skydd gäller nämligen bara om du använder dig av den kanalen.

Hur hanterar kommunen anmälan?

Det finns en utsedd utredningsgrupp som hanterar inkomna anmälningar. Utredningsgruppen arbetar självständigt från kommunens ledning och deras uppdrag är att:

  • Ta emot anmälningar
  • Ha kontakt med den rapporterande personen
  • Undersöka riktigheten i anmälan
  • Överlämna uppgifter om de utredda påståendena för fortsatta åtgärder
  • Lämna återkoppling till den rapporterande personen.

Utredningsgruppen beslutar inte om vilka åtgärder som ska vidtas på grund av missförhållandet, det beslutet fattar ansvarig chef.

Meddelandefrihet och anskaffningsfrihet

Enligt tryckfrihetsförordningen har du också rätt att lämna uppgifter till media för att få dem publicerade. Du har också rätt att skaffa dig uppgifter för att lämna ut dem. Kommunen får inte genomföra några efterforskningar kring vem som har lämnat ut uppgifterna. Du är skyddad mot repressalier, kommunen får inte ingripa mot någon för att hen har lämnat ut uppgifter till media.

Du får inte lämna ut uppgifter som är skyddade av sekretess för att de innehåller känsliga personuppgifter.