Färdtjänst

Färdtjänst är en särskilt anpassad form av kollektivtrafik för personer som på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte klarar att åka i den vanliga kollektivtrafiken.

Sedan 1998 är färdtjänst en trafiklagstiftning. I färdtjänst samåker man med andra och kan, precis som i kollektivtrafiken, behöva anpassa sig till styrda avresetider. Färdtjänst är inte som att resa i en egen privat bokad taxi.

Vem kan få färdtjänst?

Det är tre kriterier som enligt lagstiftning ska uppfyllas för att beviljas färdtjänst.

 • Du ska vara folkbokförd i Robertsfors kommun.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som är varaktig minst 3 månader.
 • Funktionsnedsättningen ska innebära att du har allvarliga/väsentliga svårigheter att förflytta dig och/eller resa med buss.
 • Färdtjänst utgår inte för resor som annan huvudman ansvarar för exempelvis sjukresor eller gruppresor inom anordnade verksamheter.

Bedömning av färdtjänstbehov

Rätten till färdtjänst ska alltid prövas mot den enskildes möjligheter att på egen hand förflytta sig med kollektiva färdmedel. Enbart dåligt utbygg kollektivtrafik eller bristande tillgång till kollektiva färdmedel utgör inte grund för färdtjänst.

Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor efter särskild prövning. Färdtjänst kan därför ibland beviljas endast under vinterhalvåret eller till och från busshållplats.

Handläggning, bedömning och beslut

Den totala tiden för att ansöka och få ett beslut om färdtjänst varierar och kan uppgå till tre veckor.

Det ankommer på dig som sökande att visa att du har så väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Tänk på att handläggningen inte påbörjas förrän ansökan är komplett. Vänta därför inte med att skicka in alla handlingar som behövs för din ansökan.

När din ansökan har inkommit och är komplett så påbörjar handläggaren en utredning om rätten till färdtjänst.

Beslut om färdtjänst baseras på:

 • Informationen som kommit in i det individuella ärendet, vanligtvis den sökandens egna ansökan
 • Medicinskt utlåtande
 • Lag om färdtjänst. Lagen är beslutad av riksdag.
 • Med stöd av lagens förarbeten
 • Vägledande domar tagna av domstolar runt om i Sverige.

Du kan överklaga beslut om färdtjänst till Förvaltningsrätten. Mer information om färdtjänst finns att läsa i Lag om färdtjänst på Sveriges riksdags webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medicinskt utlåtande

Vid första ansökan om färdtjänst, eller på begäran, ska ett aktuellt medicinskt utlåtande bifogas till ansökan. Utlåtande kan utfärdas av legitimerad vårdpersonal, exempelvis fysioterapeut, läkare, sjuksköterska eller kurator. Det är den sökande som har ansvar att ordna och eventuellt betala för ett medicinskt utlåtande. Blankett för nedladdning hittar du längst ner på sidan.

Ledsagare

Ledsagare beviljas för resenär som på grund av funktionsnedsättning har behov av hjälp med att planera eller att genomföra färdtjänstresa. Behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan, enbart behov av hjälp på resmålet berättigar inte till ledsagare. Ledsagare ska kunna ge den hjälp och service som resenären har behov av för att genomföra resa.

Behov av hjälp under resan måste utförligt beskrivas i ansökan.

Specialfordon

Specialfordon kan beviljas till personer som är rullstolsburna. Om resenär kan flytta över till säte i personbil beviljas inte dyrare färdsätt. Behov att ta med hjälpmedel som kan användas på resmålet berättigar inte till tillstånd för dyrare färdsätt.

Sjukresor

Sjukresa är resor till och från vårdande behandling och bekostas av landstinget. För resor till vårdbesök är det Region Västerbotten som är ansvarig. Exempelvis till vårdcentral, sjukhus, tandläkare. Kontakta Regionens reseservice på 0771-25 10 20 om du är i behov av resa till eller från vårdbesök
För resor till förebyggande vård såsom mammografi, vaccination, fotvård, tandhygienist osv kan du ta färdtjänst till.

Avgifter för färdtjänst

Egenavgiftens storlek bestäms av resans längd. Avgiften för färdtjänstresa är i enlighet med prislistan för Länstrafikens bussar i Västerbottens län med ett påslag på 25 kronor per enkelresa. Minsta avgift för färdtjänstresa är 50 kronor.

 • För resa till kommunens dagverksamheter, hemtjänstens träffpunkter och afasitoppen är egenavgiften 25 kr/enkelresa.
 • Vid samåkning mellan två eller flera resenärer för resa 0-7 km betalar var och en 25 kr per enkelresa.
 • Färdtjänstberättigad har möjlighet till medföljande medresenär i mån av plats om denna stiger på och av tillsammans med resenär. Medresenären betalar avgift enligt gällande taxa.
 • Ledsagare betalar ingen avgift om ledsagningen är beviljad i färdtjänsttillståndet.

Tidsbegränsat tillstånd

Färdtjänsttillstånd förnyas inte automatiskt. Tillståndshavaren ansvarar för att ansöka på nytt i god tid – ca en månad före datum då beslutet upphör gälla – om behov kvarstår.

Ansökan

Ansökan skickas enklast digitalt via vår e-tjänst.

Du kan även fylla i en blankett som du skriver ut själv (du hittar länk till blanketten på sidan för E-tjänsten för ansökan om färdtjänst) eller hämtar i foajén på kommunhuset.

Skicka in din ansökan tillsammans med handling som styrker hur din funktions­nedsättning påverkar din förmåga att förflytta dig till hållplats eller att resa i buss och tåg (allmänna kommunikationer).

Har du haft färdtjänst tidigare innebär det inte att du automatiskt beviljas ett nytt tillstånd. Du måste göra en ny ansökan för varje gång. Bedömning sker utan hänsyn till det tidigare tillståndet.