Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Du kan ansöka antingen som förare eller passagerare. Se förklaring nedan.

Tillstånd för förare

Du som har en varaktig funktionsnedsättning på minst sex månader och väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel, inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det krävs att du själv kör bilen för att få använda ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad förare, du får alltså inte använda parkeringstillstånd för förare om du är passagerare i bilen.

Tillstånd för passagerare

Om du är passagerare och inte själv kör bilen utfärdas tillstånd bara i undantagsfall.
I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna köra fram och efter nödvändig assistans lämna av en rörelsehindrad passagerare på resmålet och därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats.
Som passagerare ska du utöver en varaktig funktionsnedsättning på minst sex månader och väsentliga svårigheter att förflytta dig, även ha ett sådant tillsynsbehov att du inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund.

Vad gäller när man parkerar med parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet är knutet till tillståndshavaren och inte fordonet.
Tillståndet är personligt och samma person kan inte beviljas parkeringstillstånd som både förare och passagerare samtidigt. Är tillståndet utfärdat till "förare i fordonet" gäller det endast när tillståndshavaren är förare av fordonet. Är tillståndet utfärdat till "passagerare i fordonet" gäller det endast när tillståndshavaren medföljer som passagerare i fordonet.

Tillståndets sigill och rullstolssymbol ska placeras synligt i fordonets framruta för kontroll från utsidan. Tillståndet måste vara giltigt under hela perioden parkeringen sker.

Hur länge gäller ett parkeringstillstånd?

Giltigheten på tillståndet bedöms individuellt och kan därför variera, men utfärdas för högst 5 år.
På beslutet och på parkeringstillståndet så finns giltighetstiden angiven.
Tillståndet är en värdehandling och när giltighetstiden går ut ska du skicka tillbaka tillståndet till den kommunen. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Avgift vid parkering

På tomtmark beslutar fastighetsägaren för parkeringsplatsen om det ska vara avgift eller inte. Avgiftsfria parkeringsplatser kan, till skillnad från avgiftsbelagda platser, vara tidsbegränsade. Som fordonsförare ansvarar du för att vara uppmärksam på vad som gäller för en enskild parkering. Om du parkerar på en vanlig parkeringsplats måste du alltid betala avgift.

Ansöka om parkeringstillstånd

Hur ansöker jag

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd. Du söker om ett tillstånd för antingen förare eller passagerare.
När du ansöker ska du bifoga ett medicinskt utlåtande, namnteckning och ett aktuellt välliknande foto, exempelvis passfoto.

Har du haft parkeringstillstånd tidigare innebär det inte att du automatiskt beviljas ett nytt tillstånd.
Du måste göra en ny ansökan för varje gång och bedömning sker utan hänsyn till det tidigare tillståndet.
Ansökan skickas enklast digitalt via vår e-tjänst som du hittar längst ner på sidan.

Du kan även fylla i en blankett som du skriver ut själv eller hämtar i foajén på kommunhuset.

Räkna med en handläggningstid på upp till 15 arbetsdagar hos kommunen, och 5 dagar för beställning av tillståndskortet.

Innan du skickar in fotot ber vi dig kontrollera att

 1. Fotot är taget rakt framifrån
 2. Blicken är riktad mot kameran
 3. Båda pupillerna syns tydligt
 4. Reflexer inte syns i glasögon
 5. Fotot inte är suddigt
 6. Fotot är välliknande
 7. Fotot visar hela huvudet och inte bara ansiktet
 8. Ansiktet är jämnt belyst
 9. Det inte finns huvudbonad på bilden
 10. Fotot har vit bakgrund eller ljusgrå bakgrund, om ditt hår är mycket ljust (för bästa möjliga kontrast)

Innan du skickar in namnteckningen ber vi dig kontrollera att:

 1. namnteckningen är skriven med kulspetspenna
 2. namnteckningen är skriven på vitt, olinjerat papper
 3. namnteckningen inte är för svag eller dubbelt ifylld.

Information till intygsskrivande läkare

Mer information till intygsskrivande läkare

En person som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån.

Om personen inte själv kör bil utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. Om personen kan lämnas ensam, sittande inomhus, medan förare parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats har hen inte rätt till parkeringstillstånd för passagerare.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • Mag- och tarmproblem, exempelvis där en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Enbart behov av att parkera på en bred plats, exempelvis på grund av svårigheter att kliva i/ur bil.
 • Vid kortvariga rörelsehinder (mindre än 6 månader).
 • Svårigheter att bära.
 • Svårigheter att ta sig i och ur bil
 • Synnedsättning där personen inte har något rörelsehinder.
 • För passagerare som efter nödvändig assistans klarar att lämnas på resmålet och där invänta medan föraren parkerar fordonet på vanlig parkeringsplats.

Att tänka på vid utfärdande av intyg:

 • Utlåtandet får inte bygga på enbart anamnes eller den sökandens egna uppgifter.
 • Objektiv bedömning av gångsträcka. Beskriv hur gångsträckan uppmätts, till exempel 6-minuters gångtest.
 • Behov av eventuella vilopauser för att uppnå maximal förflyttningssträcka. Beskriv om det gäller sittande eller stående vila.
 • Statusfynd/undersökningsfynd och hur det påverkar förflyttningsförmågan
 • Röntgenfynd
 • Har utredning på specialistklinik gjorts? Om ja, beskriv vad det visat.
 • Behandling/rehabilitering och förväntad effekt.
 • Hur lång tid nuvarande svårigheter väntas kvarstå.
 • Om utlåtandet avser rörelsehindrad passagerare måste läkaren även beskriva om personen efter nödvändig assistans, har förmåga att ensam invänta föraren inomhus vid målpunkten. Om svaret är nej ska läkaren beskriva orsaken till det.

Utlåtanden ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2018:54 för hälso- och sjukvårdspersonal om avfattande av intyg med mera. Intyg får aldrig avse en person som är närstående till intygsutfärdaren.

Blankett för medicinskt utlåtande

Blankett för att utfärda medicinskt utlåtande hittar du nedan. Formuläret kan fyllas i digitalt men behöver skrivas ut på papper för att signeras, och för att sen skickas med brevpost.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål gällande parkering för rörelsehindrade? Då vill vi gärna få vetskap om dessa. Du lämnar lättast in dina synpunkter eller klagomål via kommunens e-tjänst som du hittar nedan. Du kan även kontakta handläggaren.