Norrbotniabanans noder 2

Norrbotniabanans noder 2 är ett gemensamt projekt för kommunerna Robertsfors, Skellefteå och Umeå samt Region Västerbotten, där Robertsfors kommun är projektägare. Projektperioden är 2021-02-22 till 2023-12-31.

Projektets syfte

Projektet syftar till att tillvarata Norrbotniabanans fulla potential i stationsorterna Bureå, Robertsfors och Sävar. Målet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga noder på kort och lång sikt i enlighet med regionens och kommunernas visioner och mål. Inriktningen är att hitta lösningar som ger flexibilitet och maximala synergieffekter mellan olika funktioner och verksamheter i och i anslutning till resecentrum.

Arbetet syftar vidare till att ta fram ett gemensamt underlag om den framtida utvecklingen i Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner vad gäller befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och bostadsbyggande.

Vad leder projektet till på kort sikt

Ökad kompetens inom kommun, region och näringsliv om de frågor som hanteras inom projektet. Framtaget kunskapsunderlag inför byggande av resecentrum och dess närmiljö, med fokus på tillgänglighet, trygghet och långsiktiga utvecklingsmöjligheter för verksamheter för vilka en lokalisering i eller i anslutning till resecentrum är intressant. Påbörjad dialog/samverkan mellan berörda aktörer. Fördjupade underlag i arbetet med framtida trafikering och inför kommande beslut om finansiering i nationell transportplan.

Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt

Funktionella, tillgängliga och trygga resecentrum med närområde, som till fullo tillvaratar Norrbotniabanans potential. Möjligheter för offentliga och kommersiella aktörer att i samverkan utveckla sina verksamheter i resecentrum och dess närområde. Utveckling med bostäder och verksamheter på stationsorterna. Ett attraktivt trafikeringsupplägg på Norrbotniabanan som optimerar förutsättningarna för resor på tåg och anslutande kollektivtrafik för boende och verksamma i regionen. Trafik och samhällsplanering som möjliggör att olika befolkningsgrupper och kommundelar kan tillgodogöra sig nyttorna av banan. Full finansiering av Norrbotniabanan för hela sträckan upp till Skellefteå i kommande nationell plan för genomförande under planperioden. Förbättrade förutsättningar för finansiering av hela sträckan upp till Luleå.

Medverkande parter i Norrbotniabanan projekt