Översiktsplan

Översiktsplanen skall redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. plan- och bygglagen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen skall riksintressen enligt miljöbalken anges särskilt.

Av planen skall framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt miljöbalken.

Robertsfors kommuns översiktsplan

Översiktsplanen ska beskriva hur kommunen planerar att använda mark och vatten i framtiden. Robertsfors kommun ska ha en fortsatt tillväxt och utveckling och det ska ske på ett hållbart sätt. Planen beskriver hur kommunen tar ställning till utveckling och bevarande som rör till exempel boende, fritid, naturvård, infrastruktur som vägar, järnvägar och många er områden.

Miljö, klimatförändringar och hållbarhetsfrågor är viktiga. Planen beskriver utvecklingen både på landsbygden och i tätorterna. Vår översiktsplan är en vägledning och ett stöd för de kommunala verksamheterna i beslutsfattandet och i den långsiktiga planeringen men också ett stöd för andra som bedriver verksamheter i vår kommun.

Tematiskt tillägg för vindkraft

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen. Vindkraftsplanen anger utbyggnadsområden och gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar. Se längre ned på sidan.”

Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs, har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg "Strandskydd i Umeåregionen" (LIS-plan), till översiktsplanen. Se dokument nedan.