Detaljplaner

Genom plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) har kommunerna ansvar för den lokala miljön och hushållningen med naturresurser.

Rättsverkande reglering av mark- och vattenanvändning och bebyggelsemiljöns utformning kan ske genom detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

En detaljplan är en plankarta med bestämmelser som talar om vad som får byggas, på vilken markyta som det får byggas samt hur mark och vatten ska användas inom ett bestämt område.

Den tillhörande planbeskrivningen beskriver detaljplanens syfte, områdets förutsättningar och genomförandet av detaljplanen. I planbeskrivningen finns även vägledning och motiv till de olika planbestämmelserna som finns på plankartan.

Detaljplaneprocessen

Planprocessen: Standardförfarande

Visar stegen i tagande av planprocess standartförfarande

Planprocessen: Utökat förfarande

Visar stegen i tagande av planprocess utökat förfarande

Planprocessen utgörs genom ett antal steg som är fastslagna i lag.

Läs mer om planprocessens olika steg

Planbesked

Ansökan om detaljplan kan göras genom ett så kallat planbesked. Efter att en komplett ansökan har skickats in ska kommunen inom 4 månader ge besked om planläggning kommer att påbörjas eller inte. Ett beslut om planbesked går inte att överklaga.

Program

I de fall det inte finns tillräckligt tydliga riktlinjer i översiktsplanen eller om detaljplanen innehåller många svåra avvägningar mellan olika allmänna intressen upprättas ett planprogram. I planprogrammet redovisas detaljplanens mål och utgångspunkter. För programmet gäller sedan samma regler som för samråd.

Samråd

När planhandlingarna, som normalt består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning, är framtagna skickas planförslaget för samråd till alla berörda, de är sakägare. Under samrådet ges sakägarna, vilka kan omfatta fastighetsägare, berörda bostadsföreningar, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala bolag och förvaltningar, möjlighet att lämna synpunkter. Normalt pågår samrådet i tre till fyra veckor. Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse i vilken kommunens ställningstagande redovisas och därefter justeras eventuellt planförslaget.

Granskning

Vid normalt planförfarande ska förslaget efter samrådet ställas ut för granskning under minst tre veckor. I de lokala dagstidningarna annonseras om granskningen. Senast dagen innan granskningen börjar. Det ger fler möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. De berörda från samrådsskedet får dessutom skriftlig information om granskningen.
Planhandlingarna finns tillgängliga under granskningstiden hos Samhällsbyggnadskontoret samt på Robertsfors kommuns webbplats. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande och kan därefter antas.

Antagande

Kommunfullmäktige antar planen efter allmänna utskottets och kommunstyrelsens godkännande. De sakägare eller myndigheter som lämnat skriftliga synpunkter på förslaget men vars synpunkter inte har kunnat tillgodoses, har tre veckor på sig att överklaga antagandebeskedet. Överklagandet ställs till Länsstyrelsen men lämnas in till kommunen senast tre veckor efter det att beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Om det inte kommer in något överklagande vinner beslutet laga kraft.

Miljöbedömning – MKB

I början av planarbetet görs en bedömning av hur planen kan komma att påverka miljön, en så kallad behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar att detaljplanen kan komma att påverka miljön negativt på något sätt, det vill säga medföra betydande miljöpåverkan, ska det göras en miljöbedömning av planförslaget. Miljöbedömningen innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram parallellt med förslaget till detaljplan och blir en del av beslutsunderlaget.

Pågående detaljplaner

Här kan ni följa kommunens arbete med pågående detaljplaner. Sidan uppdateras med planhandlingar i den takt som arbetet med detaljplanen fortskrider.

Granskning av detaljplan för del fastigheten Norum 2:14, Norrfjärden

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Norum 2:14 i Norrfjärden.

I början av 2019 genomfördes ett samråd med anledning av planförslaget. Nu har förslaget omarbetats utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 20 nya bostadshus i form av villabebyggelse, samt lokalgator och reningsanläggning. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Status: Handlingar under granskning. Granskning öppen 27 mars till 17 april.

Granskningshandlingar:
[Granskningsbrev] Pdf, 299.5 kB, öppnas i nytt fönster.
[Planbeskrivning Norum 2:14] Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
[Plankarta Norum 2:14] Pdf, 359.5 kB, öppnas i nytt fönster.
[Samrådsredogörelse Norum 2:14] Pdf, 239.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Bygdeå Kyrkbord 1:1, Prästberget

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ca 30 nya bostadsfastigheter, på området Prästberget i Bygdeå tätort. Området saknar i dag detaljplan och förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Status: Samråd är avslutat, granskningshandlingar under framtagande.

Samrådshandlingar:
[Planbeskrivning] Pdf, 9.3 MB, öppnas i nytt fönster.
[Planbestämmelser] Pdf, 459.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Edfastmark 7:1, Industrimark

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industriändamål i anslutning till befintliga industriområden i utkanten av Robertsfors tätort.

Status: Samråd är avslutat, granskningshandlingar under framtagande.

Samrådshandlingar:
[Planbeskrivning] Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
[Plankarta] Pdf, 951.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av fastigheten Ratahamn 1:3

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av omkring sex bostadsfastigheter samt en bostadsfastighet där även djurhållning, odling och verksamhet möjliggörs. Planområdesgränsen går precis innan befintlig åkermark börjar för att bevara åkermarken. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Status: Samråd är avslutat, granskningshandlingar under framtagande.

Samrådshandlingar:
[Planbeskrivning omr 1] Pdf, 879.3 kB, öppnas i nytt fönster.
[Planbeskrivning omr 2] Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
[Plankarta Del 1] Pdf, 386.3 kB, öppnas i nytt fönster.
[Plankarta Del 2] Pdf, 391.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplaner som vunnit laga kraft går att ta del av här under en period efter att de fastställts.

Samråd om upphävande av detaljplan för del av Nybyn 18:1, 3:9 m.fl.

Detaljplanen vann laga kraft 2023-07-04

Syftet med upphävandet av detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av byggnaden där förskolan Åkerbäret tidigare låg samt att möjliggöra för annan användning av byggnaden.

Status: Vunnit laga kraft 4 juli 2023

Lagakraftshandlingar:
[Planbeskrivning] Pdf, 673.5 kB, öppnas i nytt fönster.
[Plankarta] Pdf, 617.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Topasen 1 m.fl.

Detaljplanen vann laga kraft 2023-11-07

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus i två våningar med inredd vind. Detaljplanen ska även möjliggöra för olika typer av vårdboende. Runt fastigheten Topasen 1 planläggs naturmark för att säkerställa områdets gröna värden. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Status: Vunnit laga kraft 2023-11-07

 

Antagandehandlingar:
[Planbeskrivning] Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
[Plankarta] Pdf, 531.6 kB, öppnas i nytt fönster.
[Granskningsutlåtande] Pdf, 960.2 kB, öppnas i nytt fönster.
[Kulturmiljöutredning] Pdf, 15.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av fastigheten Dalkarlså 3:10

Status: Detaljplanen vann laga kraft 4 juli 2023

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av omkring sex bostadsfastigheter samt en bostadsfastighet där även djurhållning, odling och verksamhet möjliggörs. Planområdesgränsen går precis innan befintlig åkermark börjar för att bevara åkermarken. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Status: Detaljplanen vann laga kraft 4 juli 2023

Lagakraftshandlingar:
[Planbeskrivning] Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
[Plankarta] Pdf, 977.7 kB, öppnas i nytt fönster.