Planprogram för Robertsfors

Ett planprogram för utvecklingsområden i Robertsfors tätort togs fram 2022

Syftet med planprogrammet är att identifiera och peka ut huvuddragen för Robertsfors utvecklingsområden med anledning av Norrbotniabanans etablering.

Planprogrammet låg ute på samråd hösten 2022 och antogs av kommunfullmäktige december 2022.

Planprogrammet ska utgöra ett startskott för dialog om samhällsplaneringen och den fysiska miljön i Robertsfors. Programmet ska användas som ett verktyg inför den planering som stegvis ska växa fram och resultera i nya platser och sammanhang i Robertsfors.

Läs mer om planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Program kan upprättas för ett större område som underlag för flera framtida detaljplaner inom området.

Programsamråd

Programsamrådet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor. Programmet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta kartor, bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag.

När ett program utarbetas samråder kommunen med länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten. Kända sakägare, boende som berörs med flera, ska också beredas tillfälle till samråd. Hur samrådet ska gå till är inte reglerat i plan- och bygglagen. Kommunen ska undersöka om ett genomförande av den efterföljande detaljplanen eller detaljplanerna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen innebär att kommunen dels ska identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, dels ska samråda i frågan om betydande miljöpåverkan. Kommunen behöver inte göra en miljöbedömning eller ta fram miljökonsekvensbeskrivning i programskedet utan det görs i de efterföljande detaljplanerna.
Källa: Boverket