Robertsfors bruksområde

Gavel på slaggstensbyggnad

Robertsfors bruksområde visar industrialismens fotspår från 1758 fram till idag.

Robertsfors bruksområde har anor från 1758 då handelsfirman Jennings & Finlay startade ett bruk i den by som då hette Edfastmark. Robert Finlay och John Jennings namn återfinns i såväl ortsnamnet som på gator i Robertsfors.
På bruksområdet växte byggnader med olika funktioner fram under årens lopp. Många av dessa är fortfarande kvar och i fint skick.

Bruksområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården som stora delar av Robertsfors är klassat som.
Här finns arbetarbostäder, kontor, herrgård och mekanisk verkstad samt jordbruksbyggnader uppförda i slaggsten i form av magasin, ladugård, stall och ett före detta mejeri. Rickleån med dammar, kraftverk och bevattningskanal är även det en del av riksintresset.

Än idag bedrivs verksamhet på området. Företaget Norrlandsgjuteriet AB gjuter bland annat pump- hydraulik- och maskingods i gråjärn och segjärn.

Bilder bruksområdet

Fyrkantig slaggstenbyggnad, blommor i förgrunden.
Slaggstensbyggnad med snö på taket.
I förgrundem skylt med text arbetarbostäder, i bakgrunden röd bostadslänga.
L-formad rappad vit byggnad, med påbyggd träbyggnad.Golfflagga i förgrunden.