Kyrkomiljön Nysätra kyrka

Kyrkomiljön vid Nysätra kyrka har anor från 1600-talets mitt och tydliggör bygdens utveckling från jordbruksbygd till centralort. Platsen hade ett strategiskt läge vid Kustlandsvägen.

Tätorten Ånäset, ca 70 km nordost om Umeå, stammar ursprungligen från två medeltida jordbruksbyar, Nybyn och Ånäset. År 1624 bildades en kapellförsamling under Bygdeå och ett kapell uppfördes i Nybyn. Efter hand bestämdes att Bygdeå församlings komminister skulle bosätta sig vid kapellkyrkan och ett prästbord bildades. Kapellet kompletterades med en klockstapel 1699 och ersattes av en ny större kyrka 1710.

Från kyrk- och marknadsplats utvecklades detta till centralort för Nysätra socken som bildades 1820. Byarna växte sedermera ihop och idag benämns hela tätorten Ånäset. Öster om kyrkan växte en kyrkstad upp och sockenstuga med skolverksamhet inrättades. Runt sekelskiftet 1900 ersattes den gamla kyrkstaden av en ny kyrkstad, som i sin tur revs på 1930–40-talen.

Utöver kyrkan bidrar klockstapeln, kyrkogården med smidesstaket och grindstolpar, resterna av kyrkstaden samt Rosenius barndomshem till att kyrkomiljön har så höga kulturmiljövärden att den fram till 2019 utgjorde en kulturmiljö av riksintresse.

Nysätra kyrka är länets äldsta träkyrka, den enda kvarvarande 1700-talskyrkan (som inte helt eller delvis är rekonstruerad) och den äldsta bevarade korskyrkan i länet.