Egnahemsområdet Trädgårdsstaden

Olikfärgade hus utefter snöig gata.

Egnahemsområdet Trädgårdsstaden i Robertsfors tätort ritades av välkände arkitekten P O Hallman. Det karakteristiska för området är stora tomter samt gårdshus långt in på tomten.

Tätorten Robertsfors har en lång och intressant historia av betydelse för hela Sveriges utveckling. Utvecklingen avspeglar sig tydligt i byggnader, gatusystem, industriminnen och i det omgivande landskapet. Därför är delar av Robertsfors ett riksintresse för kulturmiljövården. Orten är alltså kulturhistoriskt värdefull i ett nationellt perspektiv! Medan många andra bruksorter tynat bort eller förlorat de kulturhistoriska värdena efter sina järn- och träepoker lever Robertsfors vidare med bibehållna värden.
Ulf Lindberg, fd. länsantikvarie, länsstyrelsen Västerbotten.


I Robertsfors finns årsringarna från hela 1900-talets bebyggelsehistoria representerad. Egnahemsområdet är tydligt och bebyggelsekaraktären välbevarad än idag. På en samlad yta kan de byggda avtrycken tydligt ses och sammanhanget med ortens brukshistoria är klart avläsbart i samhällsstrukturen. Bebyggelsen är låg och samlad med slingrande gatunät som möter huvudgatan. Egnahemsområdet är ett uttryck för riksintresset för kulturmiljövården med anledning av bebyggelsekaraktären, anlagt enligt trädgårdsstadsplan från 1901, och dess omgivande successiva utvidgningar med bostadsbebyggelse under 1900-talet.

Bakgrund till Trädgårdsstaden

När Robertsfors växte och industrierna krävde mer arbetare så beslutades det att en plan för den tillkommande bebyggelsen skulle tas fram. Till det uppdraget anlitades den välkände arkitekten P O Hallman. Hallman ritade upp en plan för en tomtstruktur med stora tomter med plats för odling, självhushåll och egna verksamheter. Bebyggelsen reglerades noggrant och alla ritningar skulle godkännas innan de uppfördes i det välplanerade området. Gårdshus byggdes ofta och hyrdes ut till boende under en tid då nybyggnation tillfälligt ej var tillåten på 1930-talet. När förbudet lyftes skapades en ny utökad stadsplan år 1945, som utgick från och tog avstamp från Hallmans plan.

Idag ses Trädgårdsplaner som ett boendeideal som många moderna områdesutvecklare försöker efterlikna och inspireras av. Robertsfors har ett område som växt fram under flera år och har en unik bevarad karaktär med kvalitéer i den byggda miljön.

Trästay i förgrunden, snöig kulturhus i bakgrunden.
Gata med olikfärgade hus. Vårgrönska.