Artikeln publicerades 28 mars 2024

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Norum 2:14

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Norum 2:14 i Norrfjärden. Förslaget är nu ute för granskning

I början av 2019 genomfördes ett samråd med anledning av planförslaget. Nu har förslaget omarbetats utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 20 nya bostadshus i form av villabebyggelse, samt lokalgator och reningsanläggning. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Handlingar för granskning finns här. Granskningen är öppen 27 mars till 17 april.