Dricksvatten och bakterier

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att det är av god kvalitet.
Det kommunala dricksvattnet är baserat på grundvatten. Någon klorering av dricksvattnet görs normalt inte men kan dock förekomma i vissa delar av nätet i samband med rörarbeten eller liknande.

Vattnet är mjukt. Hårdhetsgraden ligger på 3.4 dH (tyska grader) och har ett Ph-värde på 7,5 – 7,8. Tänk på att när du tvättar med mjukt vatten behövs mindre tvättmedel. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter. Tänk också på att ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsgrepp.

Dricksvattnets kvalitet beror dels på råvattnets kvalitet och dels på hur vattnet transporteras fram till kranen, det vill säga vilken konstruktion ledningsnät och reservoarer har och i vilket skick dessa konstruktioner är.

Råvattnet kan vara ytvatten eller grundvatten. Råvattnet innehåller en rad olika ämnen som antingen kan vara nyttiga eller oönskade. Allmänt sett har vi i Sverige en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten. Men dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan innebära en risk för ohälsa.

Dricksvattnet kan påverkas negativt genom förorening av bakterier och andra mikroorganismer, eller genom att halterna av olika kemiska ämnen är för höga eller låga. Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar.

Koka dricksvatten

När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk rekommenderar din kommun att vattnet ska kokas innan det kan drickas eller användas i matlagning.

Mer om detta samt kokningsrekommendationer finns att läsa på livsmedelsverkets hemsida.

Brukningsavgifter

Fast avgift

Ägare av fastighet ska betala brukningsavgift. De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration och mätarbyte.

De fasta avgifterna utgörs av två delar:

  • Grundavgift: Avgift för nyttan av anslutningen till det kommunala ledningsnätet
  • Lägenhetsavgift: Varje fastighet som har tillgång till vatten eller avlopp betalar en lägenhetsavgift för varje utrymme som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. Där begreppet lägenhet inte är tillämpligt räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea som en lägenhet.

Den fasta avgiften fördelas mellan vatten respektive avlopp beroende på vilka anslutningar som finns till fastigheten.

Rörliga avgifter

Förbrukningen mäts i kubikmeter och avgiften som utgår täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.