Källaröversvämning

Information till fastighetsägare om källaröversvämning.

Orsaker som kan leda till källaröversvämning

Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem på grund av stopp eller förträngning i ledningen. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten. Stoppet eller förträngningen kan uppstå inom den egna fastigheten eller i kommunens ledningsnät före förbindelsepunkt. Se länk nedan. Avloppsstopp kan orsakas av:

 • Att ledningen är skadad
 • Att något föremål fastnat i ledningen
 • Att trädrötter växt in genom rörskarvar
 • Att fett ansamlats i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Tillfälliga stopp i en huvudledning kan medföra att flera anslutna fastigheter drabbas av källaröversvämning. Vid stopp i servisledning eller avloppsledning inom en fastighet begränsas översvämningen till berörd fastighet. Exempel på indikatorer kan vara:

 • Onormalt långsam avrinning från WC.
 • Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.
 • Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatt etc.
 • Vatten som strömmar ut från läckande vatteninstallationer.

Förebyggande åtgärder

Fastighetsägaren bör i eget och hyresgästers intresse i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet. Exempel på åtgärder kan vara:

 • Inspektera årligen dräneringsbrunnar.
 • Kontrollera att avstängningsbara golvbrunnar är stängda och att automatiska backventiler fungerar.
 • Golvbrunnar belägna i källare som inte är avstängningsbara förses med tätande anordningar eller ersätts med avstängbara brunnar.
 • Kontakta rörinstallatör om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
 • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
 • Kontrollera att interna avloppspumpar fungerar.

Även om ovan nämnda råd följs kan man inte vara fullständigt skyddad mot källaröversvämningar. Placera därför inte föremål som är värdefulla och känsliga för fukt eller lukt på golvnivå i källaren.

Nedan redovisas en checklista över vad som kan vara bra att tänka på vid källaröversvämning.

Checklista vid översvämning

 1. Bryt elektrisk ström i översvämmade lokaler men se till att dräneringspump inte stannar.
 2. Flytta utsatta föremål.
 3. Valla in källarnedgång eller garagenedfart.
 4. Länsa källaren från inströmmande vatten om det går.
  Iaktta god hygien efter kontakt med inströmmande vatten.
 5. Kontakta ditt försäkringsbolag.