Kommunalt vatten och avlopp

Det kommunala dricksvattnet utgörs av grundvatten. Inom Robertsfors kommun finns fyra kommunala vattenverk.

Vattnet är mjukt. Hårdhetsgraden och pH-värde för respektive område presenteras i tabell nedan.

De vattenprover som Robertsfors kommun tar analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Dricksvattnet undersöks med avseende på innehåll av mikroorganismer samt om vattnet har en tillfredsställande kemisk sammansättning.

Upplysningar om provtagningsresultat kan lämnas via Samhällsbyggnadskontoret.

Klorering av dricksvattnet förekommer normalt inte vid något vattenverk. Dock kan det förekomma vid tex. rörarbeten eller förekomst av mikroorganismer.

Värden i tabell nedan är medelvärden från respektive område inom Robertsfors kommun.

Dricksvattnet bedöms enligt krav i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12.

Tabell 1. Medelvärdeshalt för pH och hårdhet från respektive vattenverk

Område

pH

°dH

Heden

7,5

4,5

Flarken

7,3

4,5

Åkullsjön

8,1

4,0

Kålaboda

8,0

4,1

Avloppsvattenrening

Avloppsvattnet i Robertsfors kommun behandlas vid sju kommunala avloppsreningsverk samt ett antal mindre avloppsanläggningar.

I reningsverket bryts biologiska ämnen huvudsakligen ner till vatten och koldioxid. Näringsämnet fosfor avskiljs som slam. Enligt gällande lagstiftning ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

För att anmäla intresse för att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet krävs en servisanmälan via e-tjänst. För att kunna ansöka om anslutning krävs att fastigheten ligger inom eller i direkt anslutning till aktuellt verksamhetsområde.

Stuprör och dräneringsledningar som ansluts till VA-huvudmannens dagvattenledningsnät ska vara kopplade via en dagvattenbrunn med sandfång innan de ansluts till förbindelsepunkt.

Allmänna bestämmelser för brukande av Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns att ladda hem via länk nedan.

Godkännande av servisanmälan

När samtliga handlingar har inkommit till Robertsfors kommun och ansökan anses fullständig samt att förbindelsepunkt finns upprättad meddelas detta. Innan servisanmälan är godkänd får arbete inte påbörjas.

Taxor för vatten- och avloppsanläggningar

Taxor för kommunens vatten och avloppsanläggningar hittar du i dokument längre ned på sidan.

Anmälan om nytt abonnemang och ägarbyte

Du som är ansluten till det kommunala VA-nätet, nyss har byggt hus eller har sålt ditt hus måste anmäla detta till gator, vatten och avlopp hos kommunen. Om du inte anmäler att du har sålt ditt hus kommer räkningarna att fortsätta komma till dig som är den tidigare fastighetsägaren.

Du kan anmäla om ägarbyte via vår e-tjänst som du hittar nedan.