Dagvatten

Dagvatten är regn, smältvatten och dränvatten som tillfälligt rinner på ytan. Att dagvatten hanteras på rätt sätt är viktigt för att minska spridning av föroreningar till vattendrag och minska risken för översvämning i samhället. Hårdgjorda ytor förhindrar att dagvatten naturligt infiltreras i marken.

En dagvattenanläggning ska rena, fördröja och/eller avleda dagvattnet mot ett vattendrag. Om fördröjning inte är möjligt på platsen behöver dagvattnet avledas på ett så långsamt sätt som möjligt för att inte orsaka problem nedströms. Dagvattenanläggningar kan till exempel vara anlagda diken, dagvattendammar, oljeavskiljare, sedimentationsbassänger, översvämningsytor och dagvattenledningar. En dagvattenanläggning kan bestå av en kombination av olika typer av anläggningar.

Anmäla dagvattenanläggning

Anmälningsplikt gäller för dagvattenanläggningar:

  • inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter
  • för avvattning från begravningsplatser
  • om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning

Anmälan ska göras till samhällsbyggnadskontoret senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas.

Tips för dagvattenhantering till enskilda fastighetsägare

Som enskild fastighetsägare eller småhusägare kan dagvattnet hanteras genom att till exempel minska andelen hårdgjorda ytor, låta dagvatten infiltrera på tomtens grönytor eller grusytor, använda sig av stuprörsutkastare och ränndalsplattor eller så kallade gröna tak.

En regntunna kan samla upp dagvatten från stuprör och vattnet kan sedan återanvändas. Ett överfyllnadsskydd i lämplig höjd på tunnan kan minska risken för fuktskador på husgrunden när tunnan blir full. Drunkningsrisken för barn eller djur kan minimeras med exempelvis ett lock på tunnan.

För att inte tillföra föroreningar till dagvattnet är det som privatperson bra att tänka på att inte tvätta bilen på gatan, inte skräpa ned och inte gödsla grönytor och rabatter i onödan.

Du får inte leda in dagvatten på någon grannes tomt och inte heller leda dagvattnet ut på gatan. Dagvatten får inte kopplas till enskild avloppsanläggning eller till det kommunala spillvattennätet.