Bestämmelser för VA-ledningar

Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns inom det verksamhetsområde som kommunen upprättat. Vid anslutning till det kommunala nätet gäller vissa regler.

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när denne ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Allmänna bestämmelser för brukande av Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar hittar du på sidan Kommunalt vatten och avlopp.

Aktuell VA-taxa för Robertsfors allmänna vatten- och avloppsanläggningar hittar du på sidan Kommunalt vatten och avlopp.

Avgiften består av följande delar

Servisavgift

Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar (vatten (V), spillvattenavlopp (S), dag-och dränvattenavlopp (Df)).
Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Tomtyteavgift

Bidrar till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area.

Lägenhetsavgift

Varje fastighet som har tillgång till vatten eller avlopp betalar en lägenhetsavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea. För byggnader som i upplåtelsehänseende bildar en enhet räknas som en lägenhet.