Naturreservat

I Robertsfors kommun finns flera naturreservat, den vanligaste formen av områdesskydd för natur- och kulturvärden.

Flera reservat ligger längs kusten, där landhöjningen är 9 millimeter per år. I naturreservatet Klubben kan du se alla stadier av landhöjningsskogar. Läs mer om reservaten hos länsstyrelsen (se länkar under respektive reservat).

Klubben

Klubben är kommunens mest besökta naturreservat. Naturreservatet ligger vackert vid Rickleåns mynning. Här brusar Nettingforsen, som är ovanlig på fler än ett sätt. Få älvar har forsar eller fall så nära sitt utflöde. Nettingforsen är dessutom opåverkad av flottningsrensning, vilket är unikt längs Norrlandskusten.

Information om Klubbens naturreservat hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bänkbord på havsstrand

Foto: Dante Dahlgren

Sjulsmyran

Reservatet består av de tre sammanhängande myrarna Sjulsmyran, Gårdmyran och Orrmyran med skogklädda myrholmar och omgivande skogsmark. Skogarna inom reservatet är mest tallskogar. Träden är i genomsnitt 120 år men det finns också 200 åriga tallar.

Länk till Länsstyrelsens information om Sjulsmyrans naturresrevat Länk till annan webbplats.

Lågväxande tall i förgrunden, i bakgrunden två skidåkare på vårvintersnö.

Foto: Lena Lundevaller

Hertsånger

I den strandnära delen av reservatet påträffas allkärr och mindre våtängar. I de successivt högre liggande terrängsänkorna utbreder sig ett nät av små, geologiskt unga myrpartier i olika ålderstadier. Här finns ett rikt djurliv och både lodjur och fiskgjuse har siktats. Fornlämningar i form av stenrösen finns också i området.

Länk till Länsstyrelsens information om Hertsångers naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havsvik med gult vass och tallar

Foto: Jon ANdersson

Rataskär

Ön Rataskär är både vacker och rymmer historiska lämningar och minnen. Bland annat finns en labyrint som daterats till 1500-talet. Närmast stranden finns resterna av en sjötullkammare och ett värdshus som påminner om Ratans storhetstid under 1700-talet.

Länk till Länsstyrelsens information om Rataskärs naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rödvit fyrbåk samt gult litet hus på stenar 

Foto: Ludmilla Wieslander

Åmarken

Skogsmarken i reservatet har hög markfuktighet och ytligt liggande grundvatten. På många ställen finns små svackor med stående vatten eller mjuka vitmossemattor. Åmarkens karaktär av naturskogsartade, lövrika sumpskogar med lång skoglig kontinuitet gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

Länk till Länsstyrelsens information om Åmarkens naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åströmsforsen

Naturreservatet Åströmsforsen ligger vackert längs Rickleån. Sträckan mellan Robertsfors och havet har inte flottledsrensats vilket är unikt för ett norrländskt vattendrag av den här storleken. Ån har ett slingrande lopp med omväxlande forsar och lugnflytande sträckor.

Reservatet består till största delen av skogsmark. I de övre och nedre delarna finns odlad mark, men aktivt jordbruk förekommer numer främst i reservatets nedre delar.

Länk till Länsstyrelsens information om Åmarkens naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brett vattendrag med stenar i flödet.

Foto: Anna Wenngren