Riktlinjer för kulturstipendier

Riktlinjer för Robertsfors kommuns kulturstipendier antagna 2023 och giltiga tills vidare.

§ 1 Kompetens för stipendier

Robertsfors kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, film, teater, konsthantverk, hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden.

Kulturstipendium utdelas till personer som är bofasta, verksamma i kommunen eller har tydlig anknytning till kommunen.

Kulturstipendier kan även sökas/ utdelas till grupper, föreningar eller organisationer som är verksamma inom kommunen.

§ 2 Utdelande av kulturstipendier

Kulturchef initierar ansökningsförfarandet och är sedan föredragande. Robertsfors kommuns kulturstipendier beslutas av kommunstyrelsen. Styrelsens beslut, som är utan appell, ska kortfattat motiveras.

§ 3 Typ av stipendier

Robertsfors kommuns kulturstipendier är av två olika slag:
A. Målinriktade stipendium
B. Hedersstipendium

Målinriktade stipendier har karaktären av arbets- och studiestipendier och söks via Robertsfors kommuns e-tjänst, med tydlig motivering.

Hedersstipendier är avsedda för välförtjänta kulturarbetare med dokumenterade insatser. Dessa stipendier söks inte, men möjlighet att nominera finns via Robertsfors kommuns e-tjänst.

§ 4 Stipendiets storlek

Totala stipendiesumman uppgår varje år till det belopp som kommunstyrelsen anvisar för ändamålet.

Kommunstyrelsen kan uppdela totala stipendiesumman enligt egen bedömning på lämpligt antal mottagare. Huvuddelen av det för året tillgängliga beloppet avdelas för målinriktade stipendier.

Det målinriktade stipendiet kan uppgå till maximalt 10 000 kr. Hedersstipendier utgörs av diplom och 5 000 kr.

Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

§ 5 Ändamål för målinriktat kulturstipendium

Målinriktade stipendier avses dels för projekt, som enskild eller grupp av personer önskar genomföra, dels för utbildningsändamål, varvid den sökande skall ange ändamålet med studierna och beräknad studietid.

Stipendiet betalas ut när kommunstyrelsen meddelats om att den sökande antagits som elev.

§ 6 Utdelning av stipendier

Målinriktade stipendier liksom hedersstipendier utdelas en gång per år. Utdelningen sker vid den tidpunkt och under de former som kommunstyrelsen fastställer.

§ 7 Redovisning

Kommunstyrelsen fastställer i varje enskilt fall, formerna för redovisning av utfört arbete eller motsvarande.

§ 8 Kungörelse

Det ankommer på Kultur- och bibliotekschef att senast en månad före ansökningstidens utgång förklara stipendierna till ansökan lediga genom kungörelse på kommunens hemsida, annonsering i Mellanbygden och på Robertsfors kommuns sociala medier.