Normer för stipendier

Normer för Robertsfors kommuns kulturstipendier

§ 1
Kompetens för stipendier
Robertsfors kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. Kulturstipendium utdelas till personer som är mantalsskrivna i kommunen eller har anknytning till kommunen, dels grupper, föreningar eller organisationer som är verksamma inom kommunen.

§ 2
Nämnd för utdelande av kulturstipendier
Robertsfors kommuns kulturstipendier utdelas av kommunstyrelsen som har rätt att höra erforderlig expertis.

Styrelsens beslut, som är utan apell, skall kortfattat motiveras.

§ 3
Typ av stipendier
Kulturstipendier är av två olika slag:

  • Målinriktade stipendier
    Hedersstipendier

Målinriktade stipendier har karaktären av arbets- och studiestipendier och söks på särskild blankett med klar motivering.

Hedersstipendier är avsedda för välförtjänta kulturarbetare med dokumenterade insatser. Dessa stipendier söks inte.

§ 4
Stipendiets storlek
Totala stipendiesumman uppgår varje år till det belopp som kommunstyrelsen anvisar för ändamålet. Nämnden kan uppdela totala stipendiesumman enligt egen bedömning på lämpligt antal mottagare.

Huvuddelen av det för året tillgängliga beloppet avdelas för målinriktade stipendier. Hedersstipendier utgöres av diplom och en mindre penninggåva. Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

§ 5
Ändamål för målinriktat kulturstipendium
Målinriktade stipendier avses dels för större projekt, som enskild eller grupp av personer önskar genomföra, dels för utbildningsändamål, varvid den sökande skall ange ändamålet med studierna och beräknad studietid. Stipendiet betalas ut när kommunstyrelsen meddelats om att den sökande antagits som elev. Sökande, som avser att disponera stipendiet för utbildning eller fortbildning, skall vara eller avse att bli yrkesverksam kulturarbetare.

§ 6
Utdelning av stipendier
Målinriktade stipendier liksom hedersstipendier utdelas en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och under former som kommunstyrelsen fastställer.

§ 7
Redovisning
Kommunstyrelsen fastställer i varje enskilt fall formerna för redovisning av utfört arbete eller motsvarande.

§ 8
Kungörelse
Det ankommer på kommunstyrelsen att senast en månad före ansökningstidens utgång förklara stipendierna till ansökan lediga genom kungörelse på kommunens anslagstavla, hemsida, annonsering i tidningar och på annat lämpligt sätt.