Om bidrag och stöd

Robertsfors Kommun erbjuder olika former av ekonomiskt stöd till kommunens föreningar.

Stödet avser vara en hjälp till självhjälp och kan därför endast utgöra ett tillskott till verksamheten.

Allmänt

De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Bidragen kan därför endast utgöra ett tillskott till verksamheten. Bidragens storlek kan ändras beroende av tillgängliga medel inom Tillväxtsektorns ansvarsområde.

Huvudregler

Sökande organisation skall vara verksam inom Robertsfors kommun och skall vara registrerad hos kommunen. Organisationen skall ha antagit stadgar samt varit verksam under minst 3 månader för att kunna få bidrag.

Ansökan om bidrag skall inges av lokal huvudorganisation, ej sektion eller liknande. Kommunen tillhandahåller blanketter för ändamålet via hemsidan.

Organisationer inom Svenska Kyrkan hänvisas till kyrkligt beslutande myndighet.

Bidragsmottagande organisation är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten som erfordras för att kontrollera att tilldelat bidrag används på i ansökan angivet sätt.

Som ett villkor för att kunna erhålla kommunala bidrag skall föreningen/organisationen årligen till kommunens Tillväxtsektor inlämna kopior på organisationens årsredovisning i form av verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisionsberättelse. Handlingarna skall inlämnas före den 1 april årligen, eller snarast efter årsmötet.

Ansökan

Föreningsbidrag söks genom kommunens E-tjänst för föreningsbidrag. I E-tjänsten går det bra att lämna flera ansökningar samtidigt. Du kommer i tjänsten få kryssa för vilka ansökningar du avser att göra.

Kommunbidrag

Verksamhetsbidrag kulturföreningar (Beslutas årligen, Deadline för ansökan 5/12)
Bidrag enstaka offentliga kulturarrangemang (Löpande)
LOK Stöd (Deadline för ansökan 25/8 + 25/2)

Bidrag till anställda

Kommunalt lönebidrag (Deadline för ansökan 1/3)

Lokalbidrag

Anläggningsbidrag (Beslutas årligen, deadline för ansökan 1/11)
Inventariebidrag (Löpande)
Kostnader för hyrd lokal (Ungdomsverksamhet) (Deadline för ansökan 1/9 + 1/2)

Driftbidrag

Driftbidrag till samlingslokal (Beslutas årligen, deadline för ansökan 1/11)
Driftbidrag till idrott/fritidsanläggning (Årligen)
Driftbidrag till snöskoterföreningar/motsvarande (Årligen)

Utbildningsbidrag

Bidrag till ungdomsledarutbildning (Löpande)

Övriga bidrag

Särskilda bidrag (Löpande)
Tävlingsbidrag (Löpande)
Sommarlovsaktiviteter (Deadline för ansökan 31/5)

Redovisning

Årsredovisning
Redovisning av enskilt projekt / arrangemang / bidrag