Kostnader för hyrd lokal (ungdomsverksamhet)

Förening som hyr kommunal lokal för ungdomsverksamhet kan erhålla bidrag

Kommunala lokaler

Förening som hyr kommunal lokal för ungdomsverksamhet, erhåller bidrag med högst 70 % av den fastställda hyrestaxan (föreningen debiteras resterande del, minst 30 %)

Samlingslokaler som kommunen lämnar driftsbidrag till

Förening som hyr samlingslokal inom kommunen, till vilken kommunen lämnar årligt driftsbidrag, erhåller bidrag med högst 70 % av hyreskostnaden.

Hyreskostnaderna skall styrkas genom att kopior på verifikat bifogas ansökan.

Ansökan kan ske två gånger per år, före 1 sept. resp. 1 febr. och avse föregående halvår.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.