Bilda förening

Är du intresserad av att tillsammans med några vänner starta en förening?

Har ni ett gemensamt intresse som ni vill utveckla? Ni kanske börjar fundera över hur man organiserar arbetet i en förening och vilka roller som behövs. Kommunens föreningsstrateg kan ge er tips och information om hur ni kan gå tillväga när ni startar en förening. Kontakta kommunens föreningsstrateg om ni önskar stöd inom föreningsfrågor.

För att starta en förening behöver ni hålla ett nybildningsmöte. På mötet kommer ni bland annat att anta föreningens stadgar, fastställa medlemsavgifter, välja en styrelse, bestämma föreningens namn och besluta om föreningens syfte.

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen har gemensamt ansvar för föreningens verksamhet gentemot medlemmarna och har även det juridiska ansvaret gentemot samhället.

Följande befattningar bör finnas i en styrelse

Ordförande har det övergripande ansvaret inom styrelsen och noga följer föreningens verksamhet. Ordföranden ser till att övriga styrelsemedlemmar får tillräcklig information för att kunna utföra sina uppgifter. Det är ordförandens ansvar att säkerställa att stadgarna följs, att möten hålls regelbundet och att styrelsen kallas samman.

Vice ordförande träder in när ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsemöten och liknande. Om ordinarie ordförande avgår, kommer vice ordförande att överta rollen fram till nästa årsmöte, då en ny ordförande och vice ordförande väljs.

Kassör ansvarar för medlemsregister, medlemsavgifter, inventarieförteckning, bidragsansökningar, in- och utbetalningar. Kassören hanterar även bokföring, deklarationer, årsredovisning, försäkringsfrågor, budgetunderlag till styrelsen och deltar i styrelsearbetet. Kassören är ansvarig för föreningens ekonomi och tar fram resultaträkningar.

Sekreterare förbereder möten och årsmöten, för protokoll över styrelsemöten, hanterar korrespondens, ser till att styrelsens beslut genomförs, undertecknar skrivelser och andra handlingar tillsammans med ordföranden samt förvarar kopior av dessa. Sekreteraren tar fram förslag till verksamhetsberättelse.

För övriga ledamöter och ersättare finns inga särskilda krav, men de bör uppfylla stadgarnas krav för att ha rösträtt på årsmötet. Om föreningen bedriver näringsverksamhet får ingen ledamot ha näringsförbud eller vara försatt i konkurs.

Stadgarna är viktiga för varje förening och utgör riktlinjerna för föreningens arbete. De beskriver föreningens syfte, regler och ändamål.

Organisationsnummer

Som förening kan det vara bra att ha ett organisationsnummer. Det ansöker ni om via skatteverket.