Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Tillgänglighet

Om miljön är undermåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar, men även för personer som är i olika faser av livet såsom att en får barn och är i behov av barnvagn eller behöver rullator/rullstol. Kanske behövs kryckor under en period, förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.

Tillgänglighet i offentliga lokaler och på offentliga platser

Offentliga lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Exempel på hinder kan vara mindre nivåskillnader, höga trösklar och tunga dörrar. Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 § andra stycket PBL, plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar och övervakar efterlevnaden av tillgängligheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Detta görs bland annat genom en granskning av tillgänglighetskraven i de bygglov som omfattar nybyggnationer och om- eller tillbyggnader.

Publika lokaler kan vara offentliga eller privatägda. Fastighetsägaren har ansvar för att lokalen (byggnaden) är tillgänglighetsanpassad enligt plan- och bygglagen och lagen om enkelt avhjälpta hinder (HIN).

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

TF Samhällsbyggnadschef

Carin Elofsson

0934-141 04

073-044 04 34

carin.elofsson@robertsfors.se