Dödsfall begravning och bouppteckning

Av kommunen kan du få hjälp och råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort. Tveka inte att ta kontakt om du känner dig osäker på vad som gäller.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader efter dödsfallet. När någon dör och inte efterlämnar mer pengar eller andra tillgångar än att det helt eller delvis täcker begravningskostnaderna kan socialtjänsten hjälpa till med en dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning.

Mer om dödsboanmälan

Kommunen upprättar en dödsboanmälan om det saknas tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. I Robertsfors kommun görs det av en socialsekreterare.

När du som dödsbodelägare vill att en dödsboanmälan ska göras, behöver du skaffa alla nödvändiga uppgifter och kontakta kommunen så snabbt som möjligt.

Vid prövning av dödsboanmälan tas ingen hänsyn till den avlidnes skulder. Inga räkningar får betalas efter dödsfallet till dess att utredningen är klar. Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet, exempelvis kostnader för att ta hand om den avlidnes bo.

Viktigt att tänka på

  • Att den avlidne var folkbokförd i kommunen.
  • Stoppa alla autogiron eftersom begravningskostnaderna går före alla andra kostnader i dödsboet.
  • Säg upp lägenhet, el, telefon och tidning.
  • Gör adressändring till den som ska förvalta dödsboet.
  • Ta reda på om det finns några försäkringar.

Dödsboanmälan kan inte upprättas om

  • Den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
  • Någon av dödsbodelägarna kräver en bouppteckning.
  • Tillgångarna i dödsboet är högre än en beräknad bouppteckningskostnad.
  • Det krävs en omfattande utredning, till exempel vid svåra värderingsfrågor.

Till sist, om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord, kan det vara skäl för att i stället upprätta en bouppteckning.

Vill du söka ekonomiskt stöd till begravningskostnader?

Räcker inte boets tillgångar till begravningskostnaderna finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd till dessa. Ta alltid kontakt med socialtjänstens ekonomihandläggare innan begravningen beställs, för att få upplysning om vilka regler som gäller. För att få mer information och ansöka om dödsboanmälan kan du kontakta socialtjänstens ekonomihandläggare via kommunens växel på telefon 0934-140 00.

Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningsakten är en högtidlig akt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. Som anhörig kan du t.ex. fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Du kan få förslag på borgerliga begravningsförrättare via begravningsbyrån.

Begravningsombud

Robertsfors kommun har ett begravningsombud. Begravningsombudets uppgift är att granska hur församlingarna inom verksamhetsområdet tar tillvara de personers, som inte tillhör Svenska kyrkan, intressen.

Till ombudens uppgifter hör att kontrollera att samråd sker med berörda grupper i samband med anläggning, utvidgning och väsentlig ändring av begravningsplatser samt att underlaget för att fastställa begravningsavgift är rättvisande.

Ombuden bör även verka för att församlingarna också i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten och om de synpunkter och önskemål rörande verksamheten som finns hos de trossamfund som är representerade inom huvudmannens område.