Flyktingmottagning

Kommunens integrationssamordnare tar emot nyanlända i Robertsfors kommun. Nyanlända är en resurs för kommunen och det är viktigt att kompetens, kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa sätt.

Vem är nyanländ?

Nyanländ är en person som har mottagits av kommunen och omfattas av lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare , vilket exempelvis kan vara kvotflyktingar eller familjeåterföreningar. Samtliga har uppehållstillstånd när de bosätter sig i kommunen. Under de närmsta 24 månaderna räknas personen som nyanländ.

Vem ansvarar för vad?

Kommunen

Kommunens Integrationssamordnare tar emot de nyanlända, hen finns som ett stöd och hjälper bland annat till med praktiska saker, kontakt med myndigheter, svarar på frågor och lotsar rätt i samhället.

Kommunen ansvarar också för undervisning i Svenska för invandrare (SFI), annan vuxenutbildning och samhällsorientering på modersmål samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering och erbjuder etableringsprogrammet som är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. En etableringsplan upprättas och i den ingår SFI, samhällsorientering, och praktik eller andra arbetsmarknadsåtgärder som ska främja individens etablering i Sverige. Målet är att deltagare så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning.

Försäkringskassan

Genom att den nyanlände följer sin etableringsplan och deltar i de aktiviteter som etableringsplanen består av har den nyanlände rätt till en statlig ersättning som utbetalas av Försäkringskassan. Ersättningen ska bland annat räcka till att betala hyra, el, hemförsäkring och mat.

Integration i samhället

Robertsfors kommun uppmuntrar tillsammans med andra aktörer integrationsfrämjande aktiviteter samt möjliggör för nyanlända att få sysselsättning och egen försörjning. Vi vill att våra nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft ska tas tillvara på bästa sätt.

Lag och fördelning av nyanlända

2016 beslutade riksdagen om en ny lag som innebär att alla svenska kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända.

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning innebär att kommunen är skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Genom att förse nyanlända med boenden syftar lagen till att snabba på de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Så här går det till

  1. Migrationsverket gör en årlig prognos över antalet nyanlända som Sverige kommer att ta emot.
  2. Regeringen beslutar utifrån Migrationsverkets prognos hur många av de nyanlända som ska hamna i varje län. Det brukar kallas ”länstal”.
  3. Länsstyrelsen fördelar därefter vidare till varje kommun utifrån bland annat storlek och arbetsmarknadssituation. Det tas även hänsyn till kommunens totala mottagande där även de nyanlända personer som själva valt att bosätta sig i Robertsfors kommun ingår.