Sjuksköterskor

På varje enhet finns en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården och som tillsammans med den enskilde och/eller deras närstående planerar vården.

I kommunen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vi arbetar aktivt med att minimera risker för fall, undernäring och trycksår och övrig undvikbar ohälsa. Vi erbjuder palliativ vård i det egna hemmet. Det finns sjuksköterskor tillgänglig i kommunen dygnet runt för att ge t.ex. smärtlindring och göra akuta och eller skyndsamma bedömningar, samt ge råd och stöd till omvårdnadspersonalen, patient och närstående.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom kommunens verksamheter.
Ansvaret innebär bland annat att det skall finnas rutiner så att:

  • patienterna får en god och säker vård
  • journaler förs enligt patientjournallagen
  • patienterna får den vård som läkare förordnat
  • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande delegering av medicinska arbetsuppgifter utförs på ett säkert sätt
    medicinsk utrustning hanteras och kontrolleras på ett säkert sätt
  • verksamhetens kvalitet och säkerhet upprätthålls och utvecklas