Ansvarsfördelning kommun och region

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din hälsocentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Det gäller personer som:

  • de som bor i särskilda boendeformer (äldre- och funktionshinderomsorg)
  • de som vistas på korttidsboende
  • de som vistas på biståndsbedömd dagverksamhet
  • har hemsjukvård i eget boende

Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på hälsocentraler och sjukhus. Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Den kommunala hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan omfatta personer över 18 år.

I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt ibland undersköterskor. Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.