Om LSS

LSS står för Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd.

Om du har behov som inte omfattas av LSS-lagen så kan du ansöka om att få insatser enligt socialtjänstlagen. Stödet utformas efter dina behov och ansökan görs hos LSS-handläggare. 

Begära insats

Att ansöka om stöd enligt LSS-lagen kallas för att begära insats. LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få vissa insatser om du har behovet av dem. Du begär en insats enligt LSS genom att ringa till LSS-handläggare, skicka in en blankett eller ansöka via e-tjänster om LSS insatser.

När man ansökt om en LSS insats

När man ansöker om LSS insatser så kommer handläggaren först att bedöma om du tillhör personkretsen eller inte. Tillhör du personkrets kommer handläggaren bedöma om du har behovet av insatsen.

  • Först kommer handläggaren be dig lämna in handlingar som styrker att du har de diagnoser som du har. Detta kan vara läkarintyg/psykologutlåtande eller andra handlingar som är utfärdade av medicinskt utbildad personal. Kan du inte själv begära in handlingarna så kan handläggare hjälpa dig med det, men då behöver du säga ja till det. Handläggaren kan också behöva kalla dig på ett utredningssamtal.
  • Sedan bedömer handläggaren om du tillhör personkretsen eller inte. Tillhör du inte personkretsen kan du överklaga det beslutet. Se mer hur du gör under rubriken ”överklagan”.
  • Om du tillhör personkretsen börjar handläggaren utreda om du har rätt till insatsen du sökt om. Under en utredning vill handläggaren träffa dig för att ställa frågor. Handläggaren kan också vilja träffa anhöriga, prata med professionella kontakter som du har eller med din legala ställföreträdare. Handläggare kommer be om ditt godkännande att ta de kontakterna. Du får säga nej till det.
  • Då man ansökt om en insats kan man få ett ja eller ett nej. Får man ett nej kan man överklaga det beslutet.
  • Blir man beviljad en insats kommer handläggare dela med sig beslutet till den verksamhet som ska ge dig stödet.

Vilka insatser ingår i LSS lagen?

Rådgivning och annat personligt stöd

För att ansöka om rådgivning kontaktar du Region Västerbottens habiliteringsverksamhet. Du kan få stöd av personal med särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en kurator, psykolog, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Barn- och ungdomshabilitering i regione Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.n
Vuxenhablitering, råd och stöd i regionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personlig assistans

Om du har stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av personlig karaktär kan du få personlig assistans. Det innebär hjälp med personlig hygien, klä av och på sig, äta, andning, kommunicera med andra, stöd som du behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att du fysiskt skadar dig själv, någon annan eller egendom samt stöd som du behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär en fara för ditt liv eller en överhängande och allvarlig risk för din fysiska hälsa. Det vill säga de mest grundläggande behoven.

Om de grundläggande behoven inte är mer än 20 timmar per vecka så är det kommunen som beslutar om insatsen. Om det är mer än 20 timmar per vecka så är det Försäkringskassan som gör det.

Blir du beviljad assistans för dina grundläggande behov kan du också bli beviljad assistans för andra personliga behov, såsom ledsagning i samband med fritidsaktiviteter eller arbete.

Om du har personlig assistans har du rätt att vara med och bestämma vem som ska ge dig hjälp och hur den ska ges. Du kan välja en kommunal, privat eller kooperativ utförare.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att underlätta för dig att delta i samhällslivet, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och gå promenader. Aktiviteten ska framförallt ske i närområdet, men om det finns särskilda skäl kan du beviljas ledsagning utanför kommunen. Bor du på ett boende med särskild service är huvudregeln att boendet ska tillgodose ditt behov av ledsagning.

Biträde av kontaktperson

Om du har begränsade sociala kontakter kan du ha rätt till kontaktperson. Kontaktpersonen kan hjälpa dig att bryta isolering och ge dig möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Du och kontaktpersonen kan till exempel ta en promenad, fika eller genomföra någon aktivitet tillsammans.

Bor du på ett boende med särskilt stöd och deltar i daglig verksamhet är huvudregeln att dina behov ska tillgodoses av dessa insatser, men ibland kan det finnas behov av ett komplement genom kontaktperson. 

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är till för vårdnadshavare eller anhöriga till personer som omfattas av LSS. Insatsen innebär att personal kommer hem en stund så att du med trygghet kan lämna hemmet och utföra egna aktiviteter. Avlösarservice kan ske regelbundet eller enstaka planerade tillfällen vid behov.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse är en möjlighet för dig med funktionsnedsättning att byta miljö en period. Det är samtidigt en möjlighet till avlösning för föräldrar och anhöriga. Korttidsvistelse kan se olika ut. Du kan till exempel bo tillfälligt på korttidshem eller hos en stödfamilj. I Robertsfors kommun heter korttidsboende Humlan, se länk till Humlan längre end på sidan.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov och röda dagar. I Robertsfors kommun sker korttidstillsyn på Humlan, se länk till Humlans sida längre ned på sidan.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Daglig verksamhet

Du som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS-lagen, och som inte deltar i utbildning eller arbete kan bli beviljad daglig verksamhet om du har ett behov av det.

Förhandsbesked

Om du ska flytta till Robertsfors kommun kan du begära förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas här. En sådan begäran behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i kommunen. Om du får ett beslut om förhandsbesked och Robertsfors meddelar att du kan få dina insatser, så behöver du tacka ja och flytta in till kommunen inom 6 månader. Detta då ett förhandsbesked gäller i 6 månader från att man får insatserna tillgängliga för sig. Har man inte flyttat in inom 6 månader behöver man ansöka om ett förhandsbesked igen.